10/05/1986 | 3934 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 56-HĐBT

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 1986

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG HỘ TRƯỞNG SỐ 56-HĐBT NÀY 10 - 5 – 1986 VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN NHÀ BÀNG THUỘC HUYỆN TỊNH BIÊN,TỈNH AN GIANG

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Điều 107 của Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980;
Căn cứ Điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Quyết định số 214-CP của Hội đồng Chính phủ ngày 21-11-1970;
Căn cứ Quyết định số 64b-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981;
Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh An giang và Ban tổ chức của Chính Phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Thành lập thị trấn Nhà Bàng (thị trấn huyện lỵ Tịnh Biên, tỉnh An giang) trên cơ sở 227,5 hécta diện tích tự nhiên với 4. 673 nhân khẩu của xã Thới Sơn và 311,5 hécta tự nhiên với 2. 548 nhân khẩu của xã Nhơn Hưng cùng huyện.

Thị trấn Nhà Bàng có tổng diện tích tự nhiên 539 hécta với 7221 nhân khẩu.

Địa giới thị trấn Nhà Bàng phía đông giáp xã Nhơn hưng và xã Thới Ssơn; phía tây giáp xã An Phú; phía nam giáp xã Thới Sơn; phía bắc giáp xã Nhơn Hưng.

- Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Thới Sơn còn 1.762,5 hécta tự nhiên với 4.334 nhân khẩu.

Địa giới xã Thới Sơn ở phía đông giáp thị xã Châu Đốc; phía tây giáp xã An Phú; phía nam giáp xã Tới Thuận; phía bắc giáp thị trấn Nhà Bàng và xã Nhơn Hưng.

- Xã Nhơn Hưng còn 2.328 hécta diện tích tự nhiên với 3.547 nhân khẩu.

Địa giới xã Nhơn Hưng ở phía đông giáp thị xã Châu đốc; phía tây giáp xã An Phú; phía nam giáp thị trấn Nhà Bàng và xã Thới Sơn; phía bắc giáp nước cộng hoà nhân dân Căm-pu-chia.

Điều 2. - Uỷ ban Nhân dân tỉnh An Giang và Ban tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Đoàn Trọng Truyến

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 56-HDBT, QUYET DINH 56-HDBT 1986, HOI DONG BO TRUONG, THANH LAP THI TRAN, TINH AN GIANG, HUYEN TINH BIEN, THI TRAN NHA BANG, BO MAY HANH CHINH