11/03/1977 | 6041 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ 
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 56-CP

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 1977

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỢP NHẤT MỘT SỐ HUYỆN THUỘC TỈNH AN GIANG

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Điều 74 của Hiến pháp năm 1959 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Ban tổ chức của Chính phủ và của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê chuẩn việc hợp nhất một số huyện thuộc tỉnh An Giang như sau:

1. Hợp nhất huyện Huệ Đức và huyện Châu Thành thành một huyện lấy tên là huyện Châu Thành.

2. Hợp nhất huyện Tri Tôn và huyện Tịnh Biên thành một huyện lấy tên là huyện Bảy Núi.

Điều 2. Ban tổ chức của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Duy Trinh

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 56-CP, QUYET DINH 56-CP 1977, HOI DONG CHINH PHU, TINH AN GIANG, HOP NHAT HUYEN, BO MAY HANH CHINH