27/03/1978 | 4598 Lượt xem |

PHỦ THỦ TƯỚNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 54-BT

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 1978 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH PHÚ KHÁNH

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG

 

Căn cứ vào Quyết định số 214-CP ngày 21-11-1970 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Phủ Thủ tướng phê chuẩn việc phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thị trấn;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Khánh.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. – Nay phê chuẩn việc thành lập một số xã ở vùng kinh tế mới thuộc tỉnh Phú Khánh như sau:

1. Thành lập xã Phước Đồng thuộc thành phố Nha Trang;

Địa giới của xã Phước Đồng: phía bắc giáp thôn Xuân Sơn và thôn Đồng Nhơn của xã Vĩnh Trung, thuộc thành phố Nha Trang; phía đông giáp xã Vĩnh Thái và phường Phước Hải thuộc thành phố Nha Trang; phía tây giáp xã Suối Cát thuộc huyện Diên Khánh và phía nam giáp xã Cam Tân thuộc huyện Cam Ranh.

2. Thành lập xã Diên Đồng và xã Diên Xuân thuộc huyện Diên Khánh.

- Địa giới của xã Diên Đồng: phía bắc giáp núi Nhánh, xã Diên Xuân; phía đông giáp Sông Chờ, xã Diên Lâm; phía tây giáp xã Khánh Minh và phía nam giáp xã Khánh Phú thuộc huyện Diên Khánh;

- Địa giới của xã Diên Xuân: phía bắc giáp xã Ninh Hưng, thuộc huyện Khánh Ninh; phía đông giáp xã Diên Lâm; phía tây giáp xã Khánh Bình và phía nam giáp xã Diên Đồng thuộc huyện Diên Khánh.

Điều 2. – Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Khánh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Vũ Tuân

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 54-BT, QUYET DINH 54-BT 1978, PHU THU TUONG, THANH LAP XA, TINH PHU KHANH, BO MAY HANH CHINH