27/03/1978 | 6280 Lượt xem |

PHỦ THỦ TƯỚNG
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 51-BT

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 1978

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỢP NHẤT MỘT SỐ XÃ THUỘC CÁC HUYỆN NAM NINH, KIM SƠN VÀ LÝ NHÂN, TỈNH HÀ NAM NINH VÀ THÀNH LẬP XÃ NAM ĐIỀN THUỘC HUYỆN NGHĨA HƯNG CÙNG TỈNH

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG

Căn cứ vào Quyết định số 214-CP ngày 21-11-1970 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Phủ thủ tướng phê chuẩn việc phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thị trấn;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam Ninh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê chuẩn việc hợp nhất một số xã thuộc các huyện Nam Ninh, Kim Sơn và Lý Nhân, tỉnh Hà Nam Ninh như sau:

Huyện Nam Ninh:

- Hợp nhất xã Trực Cát và xã Trực Thành thành một xã lấy tên là xã Cát Thành;

- Hợp nhất xã Trực Phương và xã Trực Định thành một xã lấy tên là xã Phương Định;

- Hợp nhất xã Trực Chính và xã Trực Nghĩa thành một xã lấy tên là xã Chính Nghĩa;

- Hợp nhất xã Nam Điền và xã Nam Xá thành một xã lấy tên là xã Điền Xá;

- Hợp nhất xã Nam Chấn và xã Nam Quang thành một xã lấy tên là xã Hồng Quang;

- Hợp nhất xã Nam Tân và xã Nam Thịnh thành một xã lấy tên là xã Tân Thịnh;

- Hợp nhất xã Nam An và xã Nam Nghĩa thành một xã lấy tên là xã Nghĩa An;

Huyện Kim Sơn:

- Hợp nhất xã Chất Bình và xã Hồi Ninh thành một xã lấy tên là xã Kim Bình;

- Hợp nhất xã Yên Mật và xã Yên Lạc thành một xã lấy tên là xã Kim Yên;

- Sáp nhập thôn Tuy Lập Hạ và thôn Tuy Lập Thượng của xã Yên Lộc vào xã Lai Thành;

- Sáp nhập thôn Nam Hải của xã Văn Hải vào xã Kim Mỹ.

Huyện Lý Nhân:

- Hợp nhất xã Nhân Phú và xã Nhân Phúc thành một xã lấy tên là xã Phú Phúc;

- Hợp nhất xã Bảo Lý và xã Chung Lý thành một xã lấy tên là xã Bắc Lý;

Điều 2. Thành lập một xã ở vùng kinh tế mới lấy tên là xã Nam Điền thuộc huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Hà Nam Ninh.

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam Ninh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Vũ Tuân

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 51-BT, QUYET DINH 51-BT, PHU THU TUONG, HOP NHAT XA, HUYEN NAM NINH, HUYEN KIM SON, HUYEN LY NHAN, TINH HA NAM NINH, THANH LAP XA, HUYEN NGHIA HUNG, XA NAM DIEN, BO MAY HANH CHINH