07/11/2006 | 6066 Lượt xem |

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 50/2006/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ nghị định số 75/2006/ NĐ-CP ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Chương trình giáo dục phổ thông ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 05 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông (Bổ túc trung học phổ thông).

Điều 2. Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định này được áp dụng cho giáo dục thường xuyên theo hình thức vừa làm vừa học và tự học có hướng dẫn.

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 3004/GD-ĐT ngày 25/09/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình Bổ túc trung học phổ thông.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Vọng

 

CHƯƠNG TRÌNH

GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

MỤC LỤC

Phần thứ nhất: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

I. Mục tiêu của giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.

II. Phạm vi, cấu trúc và yêu cầu đối với nội dung giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.

III. Chuẩn kiến thức, kỹ năng và yêu cầu thái độ của Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.

IV. Phương pháp và hình thức thực hiện Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.

V. Đánh giá kết quả giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.

Phần thứ hai: CHƯƠNG TRÌNH CÁC MÔN HỌC

MÔN TOÁN

MÔN VẬT LÝ

MÔN HÓA HỌC

MÔN SINH HỌC

MÔN NGỮ VĂN

MÔN LỊCH SỬ

MÔN ĐỊA LÝ

MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

MÔN TIẾNG ANH

MÔN TIN HỌC

Phần thứ ba: PHẦN KIẾN THỨC TỰ CHỌN NÂNG CAO

MÔN TOÁN

MÔN VẬT LÝ

MÔN HÓA HỌC

MÔN SINH HỌC

MÔN NGỮ VĂN

MÔN LỊCH SỬ

MÔN ĐỊA LÝ

MÔN TIẾNG ANH.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 50/2006/QD-BGDDT, QUYET DINH 50 2006, BO GIAO DUC VA DAO TAO, CHUONG TRINH GIAO DUC THUONG XUYEN, GIAO DUC CAP TRUNG HOC PHO THONG, GIAO DUC