28/04/2008 | 3515 Lượt xem |

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 455/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (Tờ trình số 613/TTr-BQP ngày 12 tháng 02 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 417/TTr-BTĐKT ngày 14 tháng 4 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 11 tập thể và 7 cá nhân (có danh sách kèm theo), đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo Chỉ huy trưởng xã, phường, thị trấn, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, các tập thể và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Quốc phòng;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

DANH SÁCH

TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 455/QĐ-TTg, ngày 28/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ)

I. TẬP THỂ:

1. Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng;

2. Phòng Dân quân tự vệ, Bộ Tham mưu Quân khu Thủ đô, Bộ Quốc phòng;

3. Trường Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tây, Quân khu Thủ đô, Bộ Quốc phòng;

4. Trường Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh, Quân khu 1, Bộ Quốc phòng;

5. Phòng Dân quân tự vệ, Bộ Tham mưu Quân khu 7, Bộ Quốc phòng;

6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre, Quân khu 9, Bộ Quốc phòng;

7. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng, Quân khu 9, Bộ Quốc phòng;

8. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang, Quân khu 9, Bộ Quốc phòng;

9. Trường Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng, Quân khu 9, Bộ Quốc phòng;

10. Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp, Quân khu 9, Bộ Quốc phòng;

11. Học viện Chính trị quân sự, Bộ Quốc phòng;

II. CÁ NHÂN:

1. Trung tướng Lê Minh Vụ, Giám đốc Học viện Chính trị quân sự, Bộ Quốc phòng;

2. Thiếu tướng Mai Hồng Bỉnh, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng;

3. Đại tá Phí Quốc Tuấn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tây, Quân khu Thủ đô, Bộ Quốc phòng;

4. Đại tá Đoàn Văn Quân, Hiệu trưởng Trường Quân sự địa phương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh, Quân khu 1, Bộ Quốc phòng;

5. Đại tá Lâm Minh Trai, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp, Quân khu 9, Bộ Quốc phòng;

6. Đại tá Nguyễn Văn Thống, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng, Quân khu 9, Bộ Quốc phòng;

7. Đại tá Nguyễn Văn Dẫu, Hiệu trưởng Trường Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu, Quân khu 9, Bộ Quốc phòng.

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 455/QD-TTG, QUYET DINH 455 2008, THU TUONG CHINH PHU, TANG THUONG BANG KHEN, BANG KHEN THU TUONG CHINH PHU, VAN HOA - XA HOI