29/06/2011 | 1777 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
----------------

Số: 44/2011/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 29 tháng 6 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ KINH PHÍ CHI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 47/2009/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 11/3/2009 của liên Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động Thương binh và Xã hội quản lý;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 732/TTr-SLĐTBXH ngày 16/6/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý kinh phí chi thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Các ông(bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Phong

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ KINH PHÍ CHI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 44/2011/QĐ-UBND ngày 29/6/2011của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này xác định phạm vi, trách nhiệm, quyền hạn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã và UBND các xã, phường, thị trấn trong công tác quản lý, tổ chức cấp phát, thanh quyết toán kinh phí thực hiện chi trả tiền trợ cấp thường xuyên (gồm cả chi trợ cấp 1 lần theo chế độ thường xuyên, các khoản chi ưu đãi khác, chi hỗ trợ hoạt động các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng, chi phí quản lý) và khoản chi trợ cấp một lần (gọi chung là trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến).

Điều 2. Nguồn kinh phí do ngân sách Trung ương đảm bảo để thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến. Việc cấp phát, sử dụng, quyết toán và phân cấp quản lý kinh phí chi trả tiền trợ cấp ưu đãi cho người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành và các nội dung tại Quy chế này; đảm bảo nguyên tắc chi trả kịp thời, đúng chế độ, đúng nội dung, đúng đối tượng nhằm thực hiện tốt các chế độ ưu đãi cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Điều 3. Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý kinh phí thực hiện chi trả tiền trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến cho vay, mượn, sử dụng kinh phí vào mục đích khác. Không được thu bất cứ một khoản lệ phí nào của người có công với cách mạng trong việc cấp phát, chi trả chế độ ưu đãi được hưởng.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ QUYỀN HẠN, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC NGÀNH VÀ CÁC CẤP NGÂN SÁCH

Điều 4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Hướng dẫn lập và thẩm tra dự toán kinh phí hàng năm thực hiện các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến của các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã và dự toán chi tại Văn phòng Sở; tổng hợp thành dự toán kinh phí của tỉnh báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo đúng thời gian quy định.

2. Trên cơ sở dự toán được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định giao hàng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phân bổ kinh phí, ra quyết định giao dự toán cho các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và kinh phí chi tại Văn phòng Sở, gửi Kho bạc Nhà nước nơi các đơn vị sử dụng ngân sách mở tài khoản giao dịch để phối hợp thực hiện và gởi báo cáo cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo qui định.

3. Hàng tháng rà soát thẩm kế số lượng hồ sơ tăng mới, hồ sơ giảm và các khoản chi ưu đãi khác cho người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến.

4. Thông báo kết quả thẩm tra dự toán cho các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội biết để tổ chức thực hiện.

5. Xét duyệt, tổng hợp ra biên bản thông báo kết quả quyết toán kinh phí thực hiện các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo đúng qui định.

6. Định kỳ có kế hoạch kiểm tra các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã trong công tác quản lý đối tượng, quản lý kinh phí chi trả trợ cấp người có công được chính xác, kịp thời, đảm bảo đầy đủ các chế độ ưu đãi theo quy định.

7. Hướng dẫn Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã thực hiện các nội dung sau:

a) Quản lý đối tượng, quản lý kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn; mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước huyện, thị xã để theo dõi nguồn kinh phí được giao. Mở sổ theo dõi đối tượng, kinh phí chi trả, quản lý lưu trữ chứng từ, hồ sơ sổ sách và thực hiện công tác quyết toán theo qui định hiện hành của nhà nước.

b) Lập dự toán kinh phí chi trả trợ cấp ưu đãi người có công và người trực tiếp tham gia kháng chiến của năm kế hoạch, gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 20 tháng 6 hàng năm.

c) Hàng tháng kiểm tra, rà soát đối tượng tăng, giảm, thẩm kế hồ sơ tăng mới, in danh sách chi trả tiền trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến.

d) Căn cứ số lượng người có công hiện đang hưởng chế độ trợ cấp tại các xã, phường, thị trấn, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội ký hợp đồng chi trả với UBND xã, phường, thị trấn để thực hiện công tác chi trả kịp thời cho người có công.

e) Căn cứ Quyết định giao dự toán của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, hàng tháng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội lập thủ tục rút dự toán theo quy định tại Kho bạc Nhà nước huyện, thị xã bằng tiền mặt và cấp phát về cho UBND xã, phường, thị trấn để chi trả trợ cấp trực tiếp cho đối tượng là người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến theo quy định tại Mục II Thông tư liên tịch số 47/2009/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 11/3/2009 của liên Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

f) Hàng tháng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm thanh toán với UBND xã, phường, thị trấn số tiền đã trả cho người có công. Đồng thời, thanh toán tạm ứng với Kho bạc Nhà nước huyện, thị xã kịp thời theo thời gian qui định.

g) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến. Thời gian gửi báo cáo quyết toán về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối với báo cáo quyết toán quý chậm nhất là ngày 25 của tháng đầu quý sau và báo cáo quyết toán năm chậm nhất là ngày 30 tháng 4 của năm sau. Báo cáo phải thể hiện đầy đủ các khoản chi và chế độ theo qui định có trong dự toán được giao và theo đúng Mục lục ngân sách nhà nước đã ban hành, có đủ biểu mẫu tổng hợp, chi tiết và thuyết minh, xác nhận số dư của Kho bạc Nhà nước, danh sách đã chi trả tiền trợ cấp có chữ ký của người có công được nhận trợ cấp do UBND xã, phường, thị trấn tổng hợp thanh toán; Báo cáo quyết toán kinh phí các khoản chi tại phòng có chứng từ cụ thể theo qui định của chế độ người có công gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để thực hiện công tác quyết toán quý, năm theo đúng thời gian qui định.

h) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã thường xuyên có kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn UBND xã, phường, thị trấn thực hiện đúng các qui định của nhà nước trong công tác quản lý đối tượng, quản lý kinh phí và tổ chức chi trả tiền trợ cấp ưu đãi cho người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến. Trường hợp nếu phát hiện sai phạm phải kịp thời báo cáo UBND huyện, thị xã và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét, xử lý.

Điều 5. Kho bạc Nhà nước tỉnh

1. Kho bạc Nhà nước tỉnh có trách nhiệm phối hợp và hướng dẫn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội mở tài khoản rút dự toán; thanh toán và kiểm soát chi nguồn kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng theo đúng qui định hiện hành.

2. Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo Kho bạc Nhà nước các huyện, thị xã hướng dẫn cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã mở tài khoản rút dự toán; thanh toán và kiểm soát chi nguồn kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng theo đúng qui định hiện hành.

3. Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch có trách nhiệm giải ngân đúng quy định đối với những hồ sơ chính xác, đầy đủ, đúng điều kiện chi trả, thanh toán theo quy định của nhà nước do cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội gửi đến KBNN trước ngày 10 hàng tháng. Trong thời gian chờ thanh toán các khoản đã tạm ứng để chi chế độ ưu đãi người có công với cách mạng của tháng trước, KBNN tạo điều kiện cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã được tạm ứng kinh phí của tháng kế tiếp để thực hiện việc chi trả các chế độ ưu đãi cho đối tượng chính sách người có công với cách mạng trong tháng được kịp thời, tránh chậm trễ, không để ảnh hưởng đến đời sống của đối tượng chính sách người có công.

Điều 6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã

Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện công tác quản lý đối tượng, quản lý kinh phí chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý, xây dựng dự toán hàng năm, thực hiện dự toán được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giao, tổng hợp, báo cáo quyết toán đúng thời gian qui định; xử lý các trường hợp sai phạm (nếu có) theo qui định của nhà nước.

Điều 7. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

1. UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm lựa chọn, bố trí cán bộ thực hiện nhiệm vụ quản lý đối tượng, quản lý công tác chi trả trợ cấp cho người có công đảm bảo đủ điều kiện, trình độ, năng lực và lâu dài để thực hiện công tác người có công.

2. Căn cứ vào hợp đồng chi trả đã được ký kết với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND xã, phường, thị trấn ra quyết định phân công và giao nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ phụ trách chi trả (cấp phát) trợ cấp ưu đãi cho người có công và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn mình quản lý.

3. Cán bộ chi trả có trách nhiệm mở sổ theo dõi quản lý đối tượng, quản lý kinh phí chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn xã, phường, thị trấn; thực hiện chi trả kịp thời, đúng nội dung, đúng chế độ, đúng đối tượng đang quản lý; cán bộ chi trả được hưởng tiền thù lao chi trả hàng tháng theo qui định.

4. Hàng tháng, cán bộ chi trả có trách nhiệm lập danh sách đối tượng hết tuổi hưởng trợ cấp, đối tượng chuyển đi địa phương khác, lập hồ sơ đối tượng từ trần (nếu có), đối chiếu và lập danh sách đối tượng chưa được hưởng bảo hiểm y tế gửi về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội làm cơ sở tăng, giảm. Lập hồ sơ giải quyết chế độ mai táng phí và mua bảo hiểm y tế kịp thời cho đối tượng là người có công và người trực tiếp tham gia kháng chiến theo đúng qui định.

5. Hàng tháng, cán bộ chi trả trực tiếp nhận và chi trả tiền trợ cấp cho người có công, mở sổ theo dõi tiền mặt, lập chứng từ chi trả, ghi chép và lưu trữ hồ sơ sổ sách, thanh toán kinh phí chi trả đúng thời gian quy định với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 8. Khen thưởng và xử lý vi phạm

Hàng năm, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn và cá nhân thực hiện tốt công tác quản lý đối tượng, quản lý kinh phí và tổ chức chi trả tiền trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến thì được xét khen thưởng theo qui định; nếu vi phạm gây thiệt hại hoặc thất thoát kinh phí thì tùy theo mức độ bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo qui định của pháp luật.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Công tác quản lý, cấp phát, thanh quyết toán kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, hướng dẫn và phối hợp với các cơ quan có liên quan thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn vướng mắc hoặc chưa rõ thì các ngành, UBND các cấp phản ánh kịp thời về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, đề xuất trình UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 44/2011/QD-UBND, QUYET DINH 44, TINH BINH PHUOC, CHE DO UU DAI NGUOI CO CONG CACH MANG, UU DAI NGUOI CO CONG CACH MANG, QUY CHE QUAN LY KINH PHI, TAI CHINH NHA NUOC, VAN HOA - XA HOI