12/12/2006 | 3713 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIỜ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 43/2006/QĐ-UBND

Cần Giờ, ngày 12 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH LẬP TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG XÃ TAM THÔN HIỆP

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 112/2005/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005 - 2010”;  
Căn cứ Công văn số 56/GD-ĐT ngày 10 tháng 01 năm 2006 của Sở Giáo dục-Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh về việc xây dựng Trung tâm học tập cộng đồng phường - xã;
Xét Tờ trình số 596/TTr-PGD ngày 17 tháng 11 năm 2006 của Trưởng Phòng Giáo dục huyện về thành lập Trung tâm học tập cộng đồng xã Tam Thôn Hiệp và Trưởng Phòng Nội vụ huyện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Trung tâm học tập cộng đồng xã Tam Thôn Hiệp.

Điều 2. Trung tâm học tập cộng đồng xã Tam Thôn Hiệp có nhiệm vụ tập hợp, theo dõi, tổ chức các loại hình học tập không chính quy ở địa phương; tổ chức các chuyên đề đáp ứng nhu cầu nâng cao dân trí, tư vấn các hoạt động sản xuất, sinh hoạt văn hóa, hoạt động phong trào trên địa bàn xã và chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, trực tiếp của cấp Ủy, Ủy ban nhân dân xã Tam Thôn Hiệp, sự quản lý chuyên môn nghiệp vụ của Phòng Giáo dục huyện; sự hỗ trợ về chuyên môn của Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực sau 07 (bảy) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Phòng Nội vụ huyện, Trưởng Phòng Giáo dục huyện; Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tam Thôn Hiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Thu

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 43/2006/QD-UBND, QUYET DINH 43, THANH PHO HO CHI MINH, THANH LAP TRUNG TAM, TRUNG TAM HOC TAP CONG DONG, XA TAM THON HIEP, GIAO DUC, VAN HOA - XA HOI