15/02/2011 | 2445 Lượt xem |

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC TRỒNG TRỌT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/QĐ-TT-CLT

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN CHÍNH THỨC VÀ CÔNG NHẬN CHO SẢN XUẤT THỬ GIỐNG CÂY TRỒNG NÔNG NGHIỆP MỚI

CỤC TRƯỞNG CỤC TRỒNG TRỌT

Căn cứ Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11, ngày 24 tháng 3 năm 2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Quyết định số 16/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Trồng trọt;
Căn cứ Quyết định số 95/2007/QĐ-BNN, ngày 27 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về công nhận giống cây trồng nông nghiệp mới;
Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng KHCN được thành lập theo Quyết định số 29/QĐ-TT-CLT, ngày 25/1/2011 của Cục trưởng Cục Trồng trọt;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Cây lương thực và Cây thực phẩm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận chính thức 02 (hai) giống và công nhận cho sản xuất thử 01 (một) giống cây trồng nông nghiệp mới (có Danh sách kèm theo).

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trung tâm Khuyến nông quốc gia, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất và phổ biến giống cây trồng mới được công nhận vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế.

Điều 3. Chánh Văn phòng Cục, Trưởng các phòng, Trung tâm thuộc Cục; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công ty TNHH Syngenta Việt Nam căn cứ Quyết định thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VP, CLT.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Trí Ngọc

 

DANH SÁCH

GIỐNG CÂY TRỒNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN CHÍNH THỨC VÀ CÔNG NHẬN CHO SẢN XUẤT THỬ
(Kèm theo Quyết định số 40/QĐ-TT-CLT ngày 15 tháng 02 năm 2011)

I. GIỐNG CÔNG NHẬN CHÍNH THỨC

1. Công nhận chính thức giống ngô lai đơn NK6326 cho sản xuất ở các vụ, vùng trồng ngô trên cả nước.

- Đơn vị đăng ký khảo nghiệm và đề nghị nhận giống tại Việt Nam: Công ty TNHH Syngenta Việt Nam

2. Công nhận chính thức giống ngô nếp lai Wax50 cho sản xuất ở các vụ, vùng trồng ngô trên cả nước.

- Đơn vị đăng ký khảo nghiệm và đề nghị công nhận giống tại Việt Nam: Công ty TNHH Syngenta Việt Nam.

II. GIỐNG CÔNG NHẬN CHO SẢN XUẤT THỬ

Công nhận cho sản xuất thử giống ngô lai đơn NK7328 cho sản xuất ở các vụ, vùng trồng ngô trên cả nước.

- Đơn vị đăng ký khảo nghiệm và đề nghị công nhận giống tại Việt Nam: Công ty TNHH Syngenta Việt Nam.

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 40/QD-TT-CLT, QUYET DINH 40 2011, CUC TRONG TROT, GIONG CAY TRONG NONG NGHIEP MOI