09/06/2011 | 1634 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 38/2011/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 09 tháng 6 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 46/2007/QĐ-UBND NGÀY 04/09/2007 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND và UBND;
Căn cứ Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về khuyến nông;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp đối với hoạt động khuyến nông;
Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 134/TTr-SNN ngày 02 tháng 6 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 46/2007/QĐ-UBND ngày 04/9/2007 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến nông, khuyến ngư trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Lý do: Căn cứ pháp lý để ban hành Quyết định số 46/2007/QĐ-UBND ngày 04/9/2007 của UBND tỉnh đã hết hiệu lực ( Nghị định số 56/2005/NĐ-CP ngày 26/4/2005 đã được thay thế bởi Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010; Thông tư Liên tịch số 30/2006/TTLT-BTC-BNN&PTNT-BTS ngày 06/4/2006 thay thế bởi Thông tư Liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15/11/2010 ).

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này,

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trương Tấn Thiệu

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 38/2011/QD-UBND, QUYET DINH 38, TINH BINH PHUOC, QUAN LY SU DUNG, QUAN LY KINH PHI SU NGHIEP, SU NGHIEP KINH TE, HOAT DONG KHUYEN NONG KHUYEN NGU, TAI CHINH NHA NUOC