24/03/2010 | 1812 Lượt xem |

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 322/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH 

VỀ VIỆC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;
Xét đề nghị của Chính phủ tại các Tờ trình số 07/TTr-CP ngày 16/01/2010 và số 16/TTr-CP ngày 22/3/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với:

Ông Fungai Tostao Kwashi, sinh ngày 22/12/1979 tại Zimbabwe

Có tên gọi Việt Nam là: Lê Tostao

Hiện đang cư trú tại: Câu lạc bộ bóng đá Thanh Hóa - số 37 Lê Quý Đôn, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Nguyễn Minh Triết

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 322/QD-CTN, QUYET DINH 322 2010, CHU TICH NUOC, CHO NHAP QUOC TICH VIET NAM, QUYEN DAN SU