15/10/1991 | 6325 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 315-HĐBT

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 1991

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HUYỆN MỚI ĐỨC CƠ THUỘC TỈNH GIA LAI 

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Quyết định số 64-B-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12 tháng 9 năm 1981;
Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai - Kon Tum và Ban Tổ chức - Cán bộ của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thành lập huyện Đức Cơ, thuộc tỉnh Gia Lai như sau:

Thành lập huyện Đức Cơ trên cơ sở: 4 xã của huyện Chư Prông là Ia Nam, Ia Pnôi, Ia Kriêng, Ia Lang với 40.481 hécta diện tích tự nhiên và 12.301 nhân khẩu; và 4 xã của huyện Chư Păh và Ia Drêl, Ia Dơk, Ia Kla, Ia Dom với 30.000 hécta diện tích tự nhiên và 8.706 nhân khẩu.

Sau khi phân vạch, điều chỉnh địa giới:

- Huyện Đức Cơ có 70. 481 hécta diện tích tự nhiên và 21. 007 nhân khẩu; bao gồm các xã Ia Nan, Ia Pnơi, Ia Kriêng, Ia Lang, Ia Drêl, Ia Dok, Ia Kla, Ia Don.

Địa giới huyện Đức Cơ: Phía đông giáp các huyện Chư păh, Chư Prông; phía Tây giáp biên giới Căm-pu-chia; phía Nam giáp huyện Chư Prông; phía Bắc giáp huyện Chư Păh.

- Huyện Chư Păh còn 174.170 hécta diện tích tự nhiên và 73.904 nhân khẩu; bao gồm 16 xã thị trấn: Xã Ia O, Ia Pêch, Ia Dể, Ia Kênh, Ia Sao, Nghĩa Hoà, Hoà Phú, Ia Khươi, Ia Phi, Ia Mơrông, Ia Ka, Ia Krai, Ia Hrung, Ia Grai và thị trấn Chư Păh.

Địa giới huyện Chư Păh: Phía Đông giáp huyện Măng Yang và thị xã Plei Ku; phía Tây giáp biên giới Căm-pu-chia; phía Nam giáp huyện Đức Cơ, Chư Prông và thị xã Plei Ku; phía Bắc giáp huyện Sa Thầy và thị xã Kom Tum.

- Huyện Chư Prông còn 169.019 hécta diện tích tự nhiên và 46.297 nhân khẩu; bao gồm 14 xã, thị trấn: xã Ia Boòng, Ia Puch, Ia Mơ, Ia Lâu, Ia, Ia Pia, Ia Ve, Ia Tôr, Ia Băng, Ia Phìn, Ia O, Bình Giáo, Thăng Hung, Ia Me và thị trấn Chư Prông.

Địa giới huyện Chư Prông: Phía Đông giáp huyện Mang Yang và huyện Ea Súp (tỉnh Đăk lăk); phía bắc giáp huyện Đức Cơ, huyện Chư Păk và thị xã Plei Ku.

Điều 2. Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai và Ban Tổ chức - Cán bộ của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Khánh

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 315-HDBT, QUYET DINH 315-HDBT 1991, HOI DONG BO TRUONG, THANH LAP HUYEN, HUYEN DUC CO, TINH GIA LAI, BO MAY HANH CHINH