23/12/2003 | 3179 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 306/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ THÀNH LẬP CÔNG AN XÃ TRUNG CHÁNH, THUỘC CÔNG AN HUYỆN HÓC MÔN.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Căn cứ Nghị định số 130/2003/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về thành lập các quận Bình Tân, Tân Phú và các phường trực thuộc; điều chỉnh địa giới hành chính phường thuộc quận Tân Bình; thành lập xã, thị trấn thuộc huyện Bình Chánh, huyện Cần Giờ và huyện Hóc Môn, thành phố Hồ CHí Minh;
Căn cứ Nghị định số 40/1999/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 1999 của Chính phủ về Công an xã và Thông tư số 08/1999/TT-BCA(V19) ngày 10 tháng 8 năm 1999 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Nghị định số 40/1999/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 1999 của Chính phủ về Công an xã;
Xét đề nghị của Giám đốc Công an thành phố tại Công văn số 661/CATP/TCCB ngày 9 tháng 12 năm 2003 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 166/SNV ngày 16 tháng 12 năm 2003;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thành lập Công an xã Trung Chánh, thuộc Công an huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Công an xã Trung Chánh có trách nhiệm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Nghị định số 40/1999/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 1999 của Chính phủ về Công an xã; Thông tư số 08/1999/TT-BCA(V19) ngày 10 tháng 8 năm 1999 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Nghị định số 40/1999/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm  1999 của Chính phủ về Công an xã và Quyết định số 06/2000/QĐ-UB ngày 21 tháng 02 năm 2000 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về cơ cấu tổ chức và chế độ phụ cấp đối với lực lượng Công an xã.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Công an thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân huyện Hóc Môn, Trưởng Công an huyện Hóc Môn và Công an xã Trung Chánh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Như Điều 4
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố 
- Văn phòng Thành Ủy
- Ban An ninh Nội chính Thành Ủy
- Tòa án nhân dân thành phố
- Viện Kiểm sát nhân dân thành phố
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
- Các Đoàn thể thành phố
- Kho bạc Nhà nước thành phố
- Các sở -ngành thành phố
- VPHĐ-UB : Các PVP,
- Các Tổ NCTH
- Lưu (VX/N)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH

 
 
 
 
Lê Thanh Hải

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 306/2003/QD-UB, QUYET DINH 306, THANH PHO HO CHI MINH, CONG AN XA, CONG AN, TRUNG CHANH, HUYEN HOC MON, BO MAY HANH CHINH