06/03/1963 | 3936 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 30-CP

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 1963

 

QUYẾT ĐỊNH 

VỀ VIỆC SÁT NHẬP XÃ ĐÔNG GIANG VÀ XÓM NÚI VÀO THỊ XÃ THANH HÓA VÀ CHIA BA XÃ TAM CHUNG, SƠN THỦY VÀ TRUNG THÀNH THUỘC HUYỆN QUAN HOÁ THÀNH BẢY XÃ MỚI

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ điều 74 của Hiến pháp quy định quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và của Ủy ban hành chính tỉnh Thanh Hóa;
Căn cứ nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong Hội nghị Thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 06 tháng 3 năm 1963.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay sát nhập xã Đông Giang thuộc huyện Đông Sơn và xóm Núi của xã Hoàn Long thuộc huyện Hoằng Hóa vào thị xã Thanh Hóa.

Điều 2. – Nay chia ba xã Tam Chung, Sơn Thủy và Trung Thành thuộc huyện Quan Hóa, thành bảy xã mới như sau:

- Chia xã Tam Chung thành ba xã mới là:

+ Xã Chung Lý gồm có các chòm Tà Cóm, Tài Chính, Co Cài, Nang, Cang, Xa Lăn, Táo, Pó và Dông.

+ Xã Tam Chung gồm có các chòm Can, Nháp, Lát, Pong, Na-Tao, Chung Lợi, Trung Lập, Buốn, Hia, Chiên, Thành Công, Mòn, Canh, Đoàn Kết và Pu Nghịu.

+ Xã Pu Nhi gồm có các chòm Pù Cá, Pa-ay, Phá-hịa, Pha-đến, Hua-phù, Pa-hộc, Luốc-ha, Chim, Cơm, Pu-ngùa, Piềng-đếm và Pu-quán.

- Chia xã Sơn Thủy thành hai xã mới là:

+ Xã Sơn Thủy gồm có các chòm Muống, Tân Lập, Thanh Sơn, Cha Khát, Hiêng, Thủy-Thanh, Bo, Thủy-Chủng, Thủy-Sơn, Trung-Tiến và Xuân-Tiến.

+ Xã Sơn Điện gồm có các chòm Còm-bun, Ban, Xùa, Ngàm, Nhái, Yêu, Bơn, Chiền-mìn và Tân Sơn.

- Chia xã Trung Thành thành hai xã mới là:

+ Xã Trung Thành gồm có các xóm Pai, Pu, Bước, Bai, Cá, Long, Cang, Tang, Xây, Sáu và Tân Hương.

+ Xã Trung Sơn gồm có các chòm Xước, Táu bán, Pượn và Chiềng Páng.

Điều 3. – Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Ủy ban hành chính thành phố Hải Phòng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phạm Văn Đồng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 30-CP, QUYET DINH 30-CP, HOI DONG CHINH PHU, SAP NHAP XA, XA DONG GIANG, THI XA THANH HOA, XA TAM CHUNG, XA SON THUY, XA TRUNG THANH, HUYEN QUAN HOA, BO MAY HANH CHINH