19/09/1980 | 4564 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 298-CP

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 1980

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ SỐ 298 - CP NGÀY 19 THÁNG 9 NĂM 1980 VỀ VIỆC CHIA HUYỆN MỘC HOÁ THUỘC TỈNH LONG AN THÀNH HUYỆN MỘC HOÁ VÀ HUYỆN TÂN THẠNH VÀ ĐỔI TÊN HUYỆN TÂN CHÂU CÙNG TỈNH THÀNH HUYỆN VÀM CỎ

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào điều 74 của Hiến pháp năm 1959 quy định các quyền hạn của Hội đồng Chính phủ.
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An và Ban tổ chức của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 - Nay phê chuẩn việc chia huyện và đổi tên huyện thuộc tỉnh Long An như sau:

1. Chia huyện Mộc Hoá thành hai huyện lấy tên là huyện Mộc Hoá và huyện Tân Thạnh.

- Huyện Mộc Hoá gồm có các xã Tuyên Bình, Tuyên Thạnh, Bình Hiệp, Thạnh Trị, Bình Hoà Tây, Bình Hoà Đông, Bình Phòng Thạnh, Thạnh Phước, Tân Lập và thị trấn Mộc Hoá.

- Huyện Tân Thạnh gồm có các xã Hậu Thạnh, Nhơn Hoà Lập, Nhơn Ninh, Tân Ninh, Tân Hoà, Kiến Bình, Thuỷ Đông, Tân Đông, Bắc Hoà và Thuận Nghĩa Hoà.

2. Đổi tên huyện Tân Châu thành huyện Vàm Cỏ.

Điều 2 - Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An và Ban tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 298-CP, QUYET DINH 298-CP 1980, HOI DONG CHINH PHU, HUYEN MOC HOA, TINH LONG AN, HUYEN TAN THANH, HUYEN TAN CHAU, CHIA HUYEN, BO MAY HANH CHINH