31/12/1985 | 6496 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 289-HĐBT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 1985

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 289-HĐBT NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 1985 VỀ VIỆC THÀNH LẬP HUYỆN HIỆP ĐỨC THUỘC TỈNH QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980;
Căn cứ Điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Quyết định số 64B-HĐBT ngày 12-9-1981 của Hội đồng Bộ trưởng;
Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng và Ban tổ chức của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1

Nay thành lập huyện Hiệp Đức trên cơ sở 1200 hécta diện tích tự nhiên với 10.502 nhân khẩu của hai xã thuộc huyện Thăng Bình; 17999,86 hécta diện tích tự nhiên với 15082 nhân khẩu của 4 xã thuộc huyện Quế Sơn; 18650 hécta diện tích tự nhiên với 1707 nhân khẩu của 2 xã thuộc huyện Phước Sơn thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.

- Huyện Hiệp Đức gồm 8 xã: Bình Lâm, Thăng Phước, Quế Thọ, Quế Bình, Quế Lưu, Quế Tân, Phước Gia, Phước Tra có diện tích tự nhiên 48649,86 hécta với 27291 nhân khẩu.

Địa giới huyện Hiệp Đức ở phía đông giáp huyện Thăng Bình và huyện Tiên Phước; phía tây giáp huyện Phước Sơn; phía nam giáp huyện Trà My và huyện Tiên Phước; phía Bắc giáp huyện Quế Sơn.

- Huyện Thăng Bình sau khi điều chỉnh địa giới còn lại 21 xã và một thị trấn, diện tích tự nhiên 38.000 hécta với 143.686 nhân khẩu.

Địa giới huyện Thăng Bình ở phía đông giáp biển Đông; phía tây giáp huyện Hiệp Đức và huyện Quế Sơn; phía nam giáp thị xã Tam Kỳ; phía bắc giáp huyện Quế Sơn và huyện Duy Xuyên.

- Huyện Quế Sơn sau khi điều chỉnh địa giới còn lại 16 xã, diện tích tự nhiên 73.473,63 hécta với 100.260 nhân khẩu.

Địa giới huyện Quế Sơn ở phía đông và phía nam giáp huyện Thăng Bình; phía tây giáp huyện Phước Sơn; phía Bắc giáp huyện Duy Xuyên.

- Huyện Phước Sơn sau khi điều chỉnh địa giới còn lại 8 xã, diện tích tự nhiên 112.532 hécta với 10.116 nhân khẩu.

Địa giới huyện Phước Sơn ở phía đông giáp huyện Hiệp Đức; phía tây giáp huyện Giằng và tỉnh Gia Lai - Kon Tum; phía nam giáp tỉnh Gia Lai - Kon Tum; phía bắc giáp huyện Giằng và huyện Quế Sơn.

Điều 2

Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng và ban Tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Đỗ Mười

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 289-HDBT, QUYET DINH 289-HDBT 1985, HOI DONG BO TRUONG, THANH LAP, HUYEN HIEP DUC, TINH QUANG NAM, BO MAY HANH CHINH