29/08/1980 | 3445 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 278-CP

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 1980

 

QUYẾT ĐỊNH

SỐ 278 - CP CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ NGÀY 29 THÁNG 8 NĂM 1980 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH THANH HOÁ

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào điều 74 của Hiến pháp năm 1959 quy định các quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 - Nay phê chuẩn việc điều chỉnh địa giới một số xã của các huyện Hoằng Hoá, Như Xuân, Trung Sơn và Tĩnh Gia thuộc tỉnh Thanh Hoá như sau:

1. Huyện Hoằng Hoá:

Chia xã Hoằng Yến thành hai xã lấy tên là xã Hoằng Yến và xã Hoằng Ngư.

Địa giới của xã Hoằng Yến ở phía bắc giáp núi Hoằng Trường và xã Hoằng Ngư, phía nam giáp xã Hoằng Tiến và xã Hoằng Ngọc, phía đông giáp xã Hoằng Hải và ở phía tây giáp xã Hoằng Hà;

Địa giới của xã Hoằng Ngư ở phía bắc giáp cửa Lạch Trường, phía nam giáp núi Hoằng Trường, phía đông giáp núi Hoằng Trường và xã Hoằng Trường và ở phía tây giáp xã Hoằng Yến.

2. Huyện Trung Sơn:

Chia xã Hà Dương thành hai xã lấy tên là xã Hà Dương và xã Quang Trung.

Địa giới của xã Hà Dương ở phía bắc giáp xã Quang Trung, phía nam giáp núi Hoàng Sơn, phía đông giáp xã Hà Vân và ở phía tây giáp xã Hà Bắc và xã Hà Yên;

Địa giới của xã Quang Trung ở phía bắc giáp sông Tam Điệp, phía nam giáp xã Hà Dương, phía đông giáp xã Hà Lan và xã Hà Vân và ở phía tây giáp xã Hà Long và xã Hà Bắc.

3. Huyện Như Xuân:

- Chia xã Yên Thọ thành hai xã lấy tên là xã Yên Thọ và xã Yên Lạc.

Địa giới của xã Yên Thọ ở phía bắc giáp xã Hải Vân, phía nam giáp xã Yên Lạc, phía đông giáp xã Thăng Long của huyện Nông Cống và ở phía tây giáp xã Xuân Phúc;

Địa giới của xã Yên Lạc ở phía bắc giáp xã Yên Thọ, phía nam giáp xã Thanh Kỳ, phía đông giáp xã Công Liêm của huyện Nông Cống và ở phía tây giáp xã Xuân Phúc.

- Chia xã Thanh Kỳ thành hai xã lấy tên là xã Thanh Kỳ và xã Phú Sơn.

Địa giới của xã Thanh Kỳ ở phía bắc giáp xã Yên Lạc và xã Xuân Phúc, phía nam giáp huyện Nghĩa Đàn của tỉnh Nghệ Tĩnh, phía đông giáp xã Phú Sơn và ở phía tây giáp xã Xuân Thái;

Địa giới của xã Phú Sơn ở phía bắc giáp huyện Nông Cống, phía nam giáp xã Phú Lâm của huyện Tĩnh Gia, phía đông giáp các xã Xuân Lâm, Nguyên Bình,Hải Nhân của huyện Tĩnh Gia và ở phía tây giáp xã Thanh Kỳ.

2. Huyện Như Xuân và huyện Tĩnh Gia:

Sáp nhập xã Phú Sơn của huyện Như Xuân vào huyện Tĩnh Gia cùng tỉnh.

Điều 2 - Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Vũ Tuân

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 278-CP, QUYET DINH 278-CP 1980, HOI DONG CHINH PHU, TINH THANH HOA, DIEU CHINH DIA GIOI HANH CHINH, DIEU CHINH DIA GIOI XA, BO MAY HANH CHINH