01/11/1985 | 3681 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 258-HĐBT

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 1985

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 258-HĐBT NGÀY 1-11-1985 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ PHƯỜNG, XÃ CỦA QUẬN 4 VÀ HUYỆN BÌNH CHÁNH THUỘC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980;
Căn cứ Điều 16 của Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Quyết định số 214-CP ngày 21-11-1970 của Hội đồng Chính phủ về việc uỷ nhiệm cho Phủ Thủ tướng phân vạch địa giới hành chính có liên quan tới các đơn vị xã và thị trấn;
Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Ban Tổ chức của Chính phủ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay điều chỉnh địa giới hành chính một số phường, xã của quận 4 và huyện Bình Chánh thuộc thành phố Hồ Chí Minh như sau:

A. QUẬN 4.

1. Giải thể phường 7 để sáp nhập 17 tổ dân phố (từ tổ 16 đến tổ 32) với 2.981 nhân khẩu vào phường 6 và sáp nhập 15 tổ dân phố (từ tổ 1 đến tổ 15) với 3.670 nhân khẩu vào phường 9.

a. Phường 6 có 55 tổ dân phố với 12.001 nhân khẩu.

Địa giới phường 6:

Phía Đông giáp phường 8 và phường 9; phía Tây giáp phường 5; phía Nam giáp phường 4 và phường 3; phía Bắc giáp phường 20 (thuộc quận 1).

b. Phường 9 có 41 tổ dân phố với 9.920 nhân khẩu.

Địa giới phường 9:

Phía Đông giáp phường 12; phía Tây giáp phường 6; phía Nam giáp phường 8 và phường 10; phía Bắc giáp phường 20 (thuộc quận 1).

2. Giải thể phường 17 để sáp nhập 13 tổ dân phố (từ tổ 1 đến tổ 13) với 2.900 nhân khẩu vào phường 18 và sáp nhập 19 tổ dân phố (từ tổ 14 đến tổ 32) với 5.115 nhân khẩu vào phường 16.

a. Phường 18 có 40 tổ dân phố với 9.125 nhân khẩu.

Địa giới phường 18:

Phía Đông và Đông Nam giáp xã Tân Thuận (thuộc huyện Nhà Bè); phía Tây giáp phường 13 và phường 16; phía Bắc giáp xã Thủ Thiêm (thuộc huyện Thủ Đức).

b. Phường 16 có 45 tổ dân phố với 11.869 nhân khẩu.

Địa giới phường 16:

Phía Đông Bắc và phía Bắc giáp phường 18; phía Tây giáp phường 14 và phường 15; phía Nam giáp xã Tân Thuận (thuộc huyện Nhà Bè).

B. HUYỆN BÌNH CHÁNH.

- Chia xã Vĩnh Lộc thành 2 xã lấy tên là xã Vĩnh Lộc A và xã Vĩnh Lộc B.

1. Xã Vĩnh Lộc A có diện tích tự nhiên 1754,12 hécta với 10.256 nhân khẩu.

Địa giới xã Vĩnh Lộc A:

Phía Đông giáp xã Vĩnh Lộc B và xã Bình Hưng Hoà; phía Tây giáp xã Phạm Văn Hai; phía Nam giáp xã Vĩnh Lộc B; phía Bắc giáp xã Xuân Thới Thượng và xã Tân Thới Nhứt (thuộc huyện Hóc Môn).

2. Xã Vĩnh Lộc B có diện tích tự nhiên 1822,87 ha, với 9.841 nhân khẩu.

Địa giới xã Vĩnh Lộc B:

Phía Đông Nam giáp các xã Bình Hưng Hoà, Bình Trị Đông và Tân Tạo; phía Tây Nam giáp xã Phạm Văn Hai; phía Bắc giáp xã Vĩnh Lộc A.

Điều 2. - Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Ban Tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Đoàn Trọng Truyến

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 258-HDBT, QUYET DINH 258-HDBT 1985, HOI DONG BO TRUONG, QUAN 4, HUYEN BINH CHANH, THANH PHO HO CHI MINH, DIEU CHINH DIA GIOI XA, DIEU CHINH DIA GIOI PHUONG, BO MAY HANH CHINH