16/09/1969 | 4228 Lượt xem |

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2513-QĐ/PC

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 1969

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH TẠM THỜI THỜI GIAN NGHIỆP VỤ ĐI BIỂN VÀ TẬP SỰ ĐỂ ĐƯỢC DỰ THI VÀ LẤY BẰNG THUYỀN TRƯỞNG, MÁY TRƯỞNG CÁC TÀU ĐI BIỂN

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 160-CP ngày 09-10-1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giao thông vận tải;
Theo đề nghị của ông Cục trưởng Cục vận tải đường biển về thời gian nghiệp vụ đi biển và tập sự để được dự thi và lấy bằng thuyền trưởng, máy trưởng các tàu đi biển,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Trong khi chờ đợi ban hành chính thức quy chế đào tạo, sát hạch, cấp phát bằng cho thuyền trưởng, máy trưởng tàu biển, nay tạm thời quy định thời gian nghiệp vụ đi biển để được thi thuyền trưởng, máy trưởng và thời gian tập sự để được xét cấp bằng chính thức thuyền trưởng, máy trưởng tàu biển như sau:

 

Thuyền trưởng

Máy trưởng

Ven biển

Biển gần

Biển xa

Loại 4

Loại 3

Loại 2

Loại 1

Thời gian nghiệp vụ

24 tháng

24 tháng

24 tháng

24 tháng

24 tháng

24 tháng

24 tháng

Thời gian tập sự

12 tháng

18 tháng

24 tháng

12 tháng

18 tháng

24 tháng

24 tháng

 

Chú thích: - Thời gian nghiệp vụ là thời gian làm công tác trực tiếp trên boong, dưới máy trên các tàu biển trước khi dự thi.

- Thời gian tập sự là thời gian công tác trên tàu biển kể từ khi trúng tuyển thuyền trưởng; máy trưởng cho đến khi được xét cấp bằng chính thức.

Điều 2. – Các học sinh đã tốt nghiệp trường trung học hàng hải, đại học hàng hải và các lớp đào tạo có trình độ tương đương về khoa điều khiển tàu, hay máy tàu phải có đủ 24 tháng nghiệp vụ đi biển mới được dự thi. Thời gian thực tập trên các tàu trong khóa học được coi là thời gian nghiệp vụ và được tính gấp đôi.

Điều 3. – Các cán bộ làm công tác hoa tiêu phải có đủ 24 tháng nghiệp vụ đi biển mới được dự thi lấy bằng thuyền trưởng ven biển. Thời gian làm công tác hoa tiêu được tính bằng một nửa thời gian nghiệp vụ đi biển.

Điều 4. – Các thuyền viên làm công tác trên boong mà chưa qua một lớp đào tạo nào muốn thi lấy bằng thuyền trưởng ven biển thì ngoài điều kiện về thời gian nghiệp vụ đi biển như quy định trong điều 1 còn phải có ít nhất một năm làm thuyền phó tàu ven biển.

Điều 5. – Các học sinh đã tốt nghiệp trường trung học hàng hải hoặc những lớp đào tạo có trình độ tương đương về khoa điều khiển tàu phải có đủ thời gian nghiệp vụ đi biển như quy định trong điều 1 mới được thi lấy bằng thuyền trưởng ven biển. Nếu thi lấy bằng thuyền trưởng biển gần thì phải có một thời gian ít nhất là 1 năm đã làm thuyền trưởng tàu đi ven biển hay phó nhất tàu đi biển gần.

Điều 6. – Các học sinh đã tốt nghiệp trường đại học hàng hải hoặc những lớp đào tạo có trình độ tương được về khoa điều khiển tàu phải có đủ thời gian nghiệp vụ đi biển như quy định trong điều 1 mới được thi lấy bằng thuyền trưởng biển gần. Nếu thi lấy bằng thuyền trưởng biển xa thì phải có một thời gian ít nhất là 2 năm đã làm thuyền trưởng tàu đi biển gần hay phó nhất tàu đi biển xa.

Điều 7. – Tất cả các thuyền viên làm việc dưới máy chưa qua lớp đào tạo nào chỉ được thi máy trưởng loại 4 với điều kiện có thời gian nghiệp vụ về máy như quy định trong điều 1 và ít nhất phải có 1 năm làm máy 3.

Điều 8. – Các học sinh đã tốt nghiệp trường trung học hàng hải hoặc những lớp đào tạo có trình độ tương đương về khoa máy chỉ được thi máy trưởng loại 3 và loại 4. Thời gian nghiệp vụ về máy để thi lấy bằng máy trưởng loại 4 như quy định trong điều 1. Nếu thi lấy bằng máy trưởng loại 3 thì phải có thời gian ít nhất là 1 năm đã làm máy trưởng loại máy có tổng công suất dưới 300 cv hay máy nhất loại máy có tổng công suất từ 301 cv đến 1.000 cv.

Điều 9. – Các học sinh đã tốt nghiệp trường đại học hàng hải hay những lớp đào tạo có trình độ tương đương về khoa máy phải có đủ thời gian nghiệp vụ như quy định ở điều 1 mới được thi lấy bằng máy trưởng loại 2. Nếu thi lấy bằng máy trưởng loại 1 thì phải có một thời gian ít nhất là 2 năm đã làm máy trưởng loại máy có tổng công suất từ 1001 cv đến 3.000 cv hay máy nhất loại máy có tổng công suất 3001 cv trở lên.

Điều 10. - Những quy định trước đây về thời gian nghiệp vụ và tập sự để được dự thi và lấy bằng thuyền trưởng, máy trưởng tàu biển đều bãi bỏ.

Điều 11. – Các ông Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục vận tải đường biển, Vụ trưởng Vụ cán bộ, giáo dục chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
THỨ TRƯỞNG
Vũ Quang

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 2513-QD/PC, QUYET DINH 2513-QD, BO GIAO THONG VAN TAI, THOI GIAN NGHIEP VU DI BIEN, BANG MAY TRUONG TAU BIEN, GIAO THONG - VAN TAI