29/07/2010 | 1585 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 25/2010/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 29 tháng 7 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục số 44/2009/QH12 ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND7 ngày 16 tháng 4 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương Khóa VII - Kỳ họp thứ 17 về chính sách, chế độ đối với học sinh, sinh viên ngành giáo dục - đào tạo tỉnh Bình Dương;
Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1142/TTr-SGDĐT ngày 27 tháng 7 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành chính sách, chế độ đối với học sinh, sinh viên ngành giáo dục - đào tạo tỉnh Bình Dương với các nội dung cụ thể như sau:

1. Chế độ hỗ trợ học sinh các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh:

a) Hỗ trợ học phí đối với học sinh đạt được chứng chỉ tiếng Anh quốc tế:

- IELTS từ 6.0 điểm trở lên hoặc TOEFL tương đương: 8.000.000 đồng/học sinh.

- IELTS từ 5.5 điểm hoặc TOEFL tương đương: 6.000.000 đồng/học sinh.

- IELTS từ 5.0 điểm hoặc TOEFL tương đương: 4.000.000 đồng/học sinh.

b) Học sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia từ giải ba trở lên và có chứng chỉ IELTS từ 6.0 điểm hoặc chứng chỉ TOEFL tương đương được ưu tiên xét chọn đào tạo đại học ở nước ngoài.

2. Chế độ khen thưởng học sinh trúng tuyển đại học đạt điểm cao và học sinh giỏi khối giáo dục chuyên nghiệp:

a) Học sinh học ở các trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương trúng tuyển đại học đạt số điểm cao nhất trong số học sinh của tỉnh dự thi vào các trường đại học hàng năm được thưởng 2.000.000 đồng/học sinh.

b) Học sinh, sinh viên các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề của tỉnh tốt nghiệp đạt loại giỏi được thưởng 300.000 đồng/học sinh, sinh viên.

3. Chế độ khen thưởng các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của sự nghiệp giáo dục - đào tạo:

a) Học sinh đạt giải khuyến khích tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia:  300.000 đồng/học sinh

b) Học sinh giỏi cấp tỉnh, bé khỏe bé ngoan cấp tỉnh:

- Giải I: 300.000 đồng/học sinh

- Giải II: 200.000 đồng/học sinh

- Giải III: 150.000 đồng/học sinh

- Bé khỏe bé ngoan cấp tỉnh: 50.000 đồng/cháu

c) Học sinh tốt nghiệp thủ khoa ở các cấp học, tốt nghiệp loại giỏi ở kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông.

- Tốt nghiệp thủ khoa: 300.000 đồng/học sinh;

- Đạt loại giỏi ở kỳ thi tốt nghiệp: 150.000 đồng/học sinh.

d) Học sinh đậu vào nhiều trường đại học (từ 2 trường công lập trở lên): Mức khen thưởng: 300.000 đồng/học sinh.

Điều 2. Bãi bỏ điểm a, c, d, đ, e, f, g, h khoản 4, Điều 1 Quyết định số 206/2006/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương về mức thu học phí các trường công lập, học phí học 2 buổi/ngày và định mức khen thưởng các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của ngành giáo dục - đào tạo.

Điều 3. Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;
Các Bộ: GD&ĐT, LĐTB-XH, Tài chính, Tư pháp;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
Thường trực Tỉnh ủy;
TT Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
Đại biểu HĐND tỉnh;
Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- LĐVP: Tỉnh ủy, Đòan ĐBQH-HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
Thường trực HĐND, UBND các huyện ,thị xã;
Trung tâm Công báo tỉnh, Website tỉnh Bình Dương;
Chuyên viên VP: ĐĐBQH-HĐND, UBND tỉnh;
Lưu VT, TH, HCTC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Sơn

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 25/2010/QD-UBND, QUYET DINH 25 2010, TINH BINH DUONG, CHE DO CHINH SACH, HOC SINH SINH VIEN, NGANH GIAO DUC DAO TAO, GIAO DUC