07/06/2005 | 1383 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 24/2005/QĐ-UBND

Vị Thanh, ngày 07 tháng 06 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC THU PHÍ CHỢ TẠI MỤC III, DANH MỤC PHÍ VÀ MỨC THU PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH 170/2004/QĐ-UB NGÀY 02/12/2004 CỦA UBND TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh Phí, Lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí, Lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí;
Căn cứ Nghị quyết số 09/2004/NQ-HĐND ngày 16/7/2004 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang thống nhất Tờ trình số 16/TTr-UB ngày 13/7/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành danh mục phí và mức thu phí trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;
Căn cứ Công văn số 30/TT.HĐND ngày 30/5/2005 của Thường trực HĐND tỉnh V/v thống nhất cho điều chỉnh mức thu phí chợ trên địa bàn tỉnh
;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay, điều chỉnh mức thu phí chợ tại Mục III, Danh mục phí và mức thu phí trên địa bàn tỉnh kèm theo Quyết định 170/2004/QĐ-UB ngày 02/12/2004 của UBND tỉnh cụ thể như sau:

1. Chợ Loại I:

- Đối với các hộ kinh doanh cố định: 1.200 đồng/m2/ngày

- Đối với các hộ tự tiêu, tự sản : 1.500 đồng/buổi và 2.000đồng/ngày

2. Chợ Loại II:

- Đối với các hộ kinh doanh cố định: 1.000 đồng/m2/ngày

- Đối với các hộ tự tiêu, tự sản : 1.000 đồng/buổi và 1.500đồng/ngày

3. Chợ Loại III:

- Đối với các hộ kinh doanh cố định: 500 đồng/m2/ngày

- Đối với các hộ tự tiêu, tự sản : 500 đồng/buổi và 1.000đồng/ngày

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/6/2005.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế Hậu Giang, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan Ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã Vị thanh và các huyện, các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Tài chính
- Tổng cục Thuế 
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp
- TT.TU, TT HĐND tỉnh
- Thành viên UBND tỉnh
- VPTU, các Ban, Đảng tỉnh,
- UBMTTQ, các Đoàn thể tỉnh
- Sở, Ban, ngành tỉnh
- TT.HĐND, UBND thị xã Vị Thanh và các huyện.
- Cơ quan báo, đài.
- Cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh
- Viện KSND - TAND tỉnh
- Phòng BVCT4 (CA. tỉnh)
- VP (4,LT)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Sầm Trung Việt

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 24/2005/QD-UBND, QUYET DINH 24 2005, TINH HAU GIANG, DIEU CHINH MUC THU PHI, MUC THU PHI CHO, THUE - PHI - LE PHI