25/02/2008 | 3389 Lượt xem |

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 228/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ NHIỆM LẠI BÀ HÀ THỊ HẠNH, GIỮ CHỨC TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tại văn bản số 33/NHCS-HĐQT ngày 25 tháng 01 năm 2008; của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 412/TTr-BNV ngày 18 tháng 02 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại bà Hà Thị Hạnh, giữ chức Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội và bà Hà Thị Hạnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, các Vụ KTTH, TCCB; Website CP;
- Lưu: VT, VPBCS (2)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 228/QD-TTG, QUYET DINH 228 2008, THU TUONG CHINH PHU, BO NHIEM LAI, BO NHIEM LAI CAN BO, TONG GIAM DOC, NGAN HANG CHINH SACH XA HOI, TIEN TE - NGAN HANG, BO MAY HANH CHINH