16/09/1999 | 5630 Lượt xem |

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 186/1999/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 186/1999/QĐ-TTG NGÀY 16 THÁNG 9 NĂM 1999 VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU LÀ ĐÔ THỊ LOẠI II

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Quyết định số 132-HĐBT ngày 5 tháng 05 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc phân loại đô thị và phân cấp quản lý đô thị;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ý kiến của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, ý kiến của Bộ trưởng Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận thành phố Vũng Tàu thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là đô thị loại II.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Bộ Trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Trưởng ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Vũng Tàu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Ngô Xuân Lộc

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 186/1999/QD-TTG, QUYET DINH 186 1999, THU TUONG CHINH PHU, THANH PHO VUNG TAU, DO THI LOAI II 2, XAY DUNG - DO THI