26/10/1961 | 4671 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 173-CP

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 1961 

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP THỊ XÃ SƠN LA, THỊ TRẤN THẢO NGUYÊN THUỘC CHÂU MỘC CHÂU, SƠN LA

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ điều 74 của Hiến pháp quy định quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và của Ủy ban hành chính khu tự trị Thái Mèo;
Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong Hội nghị thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 19 tháng 10 năm 1961;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay thành lập thị xã Sơn La và đặt trực thuộc khu tự trị Thái Mèo. Thị xã Sơn La gồm có thị trấn Chiềng Lê, xã Chiềng Cơi, bản Hò Hẹo và bản Lầu của xã Chiềng An thuộc châu Mường La.

Điều 2. – Thành lập thị trấn Thảo Nguyên ở khu vực cây số 64 trên đường quốc lộ số 6 và đặt trực thuộc châu Mộc Châu. Thị trấn Thảo Nguyên nằm trong địa phận xã Phiềng Lương, về phía Đông giáp bản Muông, phía Tây giáp bản Chiềng Di, phía Nam giáp khu rừng bản Hang Trung và phía Bắc giáp bản Xôm Lôm của xã Phiềng Lương.

Điều 3. -  Giải thể xã Mường Cai thuộc châu Sông Mã và sát nhập các bản của xã Mường Cai vào các xã lân cận cùng châu như sau:

- Bản Co phương sát nhập vào xã Mường và;

- Các bản Huối co, Na Don, Hin Khoang và bản Hin sát nhập vào xã Chiềng Không;

- Các bản Mường Cai, Huối Khe và Huối Sum sát nhập vào xã Mường Lan.

Điều 4. -  Ông Bộ Trưởng Bộ Nội vụ và Ủy ban Hành chính khu tự trị Thái – Mèo chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Phạm Văn Đồng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 173-CP, QUYET DINH 173-CP 1961, HOI DONG CHINH PHU, THANH LAP THI XA, THI XA SON LA, TINH SON LA, BO MAY HANH CHINH