17/04/1979 | 4354 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 168-CP

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 1979

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỢP NHẤT MỘT SỐ HUYỆN VÀ THỊ XÃ THUỘC TỈNH HOÀNG LIÊN SƠN.

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Điều 74 của Hiến pháp năm 1959 quy định các quyền hạn của Hội đồng chính phủ;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Liên Sơn và Ban tổ chức của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay phê chuẩn việc hợp nhất một số huyện và thị xã thuộc tỉnh Hoàng Liên Sơn như sau:

1. Hợp nhất huyện Bắc Hà và huyện Sin Ma Cai thành một huyện lấy tên là huyện Bắc Hà.

2. Hợp nhất thị xã Lào Cai và thị xã Cam Đường thành một thị xã lấy tên là thị xã Lào Cai.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Liên Sơn và Ban tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Thanh Nghị

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 168-CP, QUYET DINH 168-CP, HOI DONG CHINH PHU, HOP NHAT HUYEN, TINH HOANG LIEN SON, HOP NHAT THI XA, BO MAY HANH CHINH