14/12/2006 | 3678 Lượt xem |

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1642/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KÉO DÀI THỜI HẠN PHỤC VỤ TẠI NGŨ THEO LUẬT SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM ĐỐI VỚI CÁN BỘ QUÂN ĐỘI, BỘ QUỐC PHÒNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 21 tháng 12 năm 1999;
Căn cứ Kết luận của Ban Bí thư tại văn bản số 833-CVNS/BTCTW ngày 25 tháng 10 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ theo Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam đối với những cán bộ Quân đội thuộc Bộ Quốc phòng như sau:

1. Trung tướng Hoàng Kỳ, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam;

2. Trung tướng Phạm Văn Long, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam;

3. Phó Đô đốc Hải quân Nguyễn Văn Tình, Chính uỷ Quân chủng Hải quân.

4. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh, nguyên Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng;

5. Trung tướng Nguyễn Đức Soát, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam;

6. Trung tướng Phạm Hồng Thanh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam;

7. Trung tướng Huỳnh Tiền Phong, Tư lệnh Quân khu 9;

8. Trung tướng Vũ Văn Kiểu, Viện trưởng Viện chiến lược quân sự;

9. Trung tướng Nguyễn Phúc Hoài, Cục trưởng Cục Bảo vệ An ninh - Quân đội, Tổng cục Chính trị;

10. Trung tướng Nguyễn Đức Luyện, Giám đốc Học viện kỹ thuật quân sự;

11. Trung tướng Phạm Gia Khánh, Giám đốc Học viện Quân y;

12. Thiếu tướng Đào Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Khoa học kỹ thuật và Công nghệ quân sự;

13. Thiếu tướng Trịnh Vương Hồng, Viện trưởng Viện lịch sử quân sự;

14. Thiếu tướng Nguyễn Quang Phúc, Chính uỷ Học viện Quân y;

15. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hoàng Đạo, Giám đốc Bệnh viện 175;

16. Thiếu tướng Nguyễn Như Huyền, Phó Viện trưởng Viện chiến lược quân sự.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như Điều 2;
- Ban Bí thư (để báo cáo);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Ban: Tổ chức TW, Nội chính TW;
- Cục Cán bộ (Bộ Quốc phòng);
- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ,
 các Vụ NC, TCCB, Website CP;
- Lưu : VT, VPBCS (2),

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1642/QD-TTG, QUYET DINH 1642 2006, THU TUONG CHINH PHU, LUAT SI QUAN QUAN DOI NHAN DAN VIET NAM, THOI HAN PHUC VU TAI NGU, BO QUOC PHONG, CAN BO QUAN DOI, BO MAY HANH CHINH