17/11/2008 | 5309 Lượt xem |

CHỦ TỊCH NƯỚC
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1641/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHONG TẶNG DANH HIỆU “NHÀ GIÁO NHÂN DÂN”

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;
Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng;
Xét để nghị của Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 1973/TTg-TCCV ngày 14 tháng 11 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phong tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân” cho 101 nhà giáo (có danh sách kèm theo).

Đã có cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục của dân tộc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các cá nhân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Ban Thi đua – Khen thưởng TW;
- Lưu: VT, Vụ TĐKT-KTXH.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Nguyễn Minh Triết

 

DANH SÁCH

PHONG TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1641/QĐ-CTN, ngày 17 tháng 11 năm 2008 của Chủ tịch nước)

I. KHỐI CÁC BỘ VÀ CƠ QUAN NGANG BỘ:

Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

1. GS.TS Lâm Minh Triết

Nguyên viện trưởng Viện Môi trường và Tài nguyên

Ngân hàng nhà nước Việt Nam  

2. PGS.TS Ngô Hướng

Phó Viện trưởng, Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh

Bộ Tài chính

3. GS.TS Ngô Thế Chi

Giám đốc Học viện Tài chính

4. Ông Nguyễn Đình Hợi

Phó Trưởng khoa Quản trị Kinh doanh, Học viện Tài chính

Bộ Giao thông vận tải

5. Tạ Quang Chính

Phó Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Giao thông vận tải

6. Lê Ngọc Chinh

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hàng hải I

7. Đào Văn Đường

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

8. Bà Nguyễn Thanh Thủy

Nguyên Hiệu trưởng trường Cao đẳng Múa Việt Nam

Bộ Công an

9. PGS.TS Nguyễn Thủ Thanh

Phó Giám đốc Học viện An ninh Nhân dân

10. Ông Đặng Văn Tám

Hiệu trưởng Trường trung cấp An ninh Nhân dân 1

11. Ông Đàm Xuân Nhung

Hiệu trưởng Trường trung cấp Cảnh sát Nhân dân 1

Bộ Công Thương

12. Ông Trần Ngọc Lợi

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

13. Ông Nghiêm Xuân Hội

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nông Lâm

14. Ông Nguyễn Đình Tư

Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp

Bộ Y tế

15. GS.TS Nguyễn Lân Việt

Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội

16. PGS.TS Phan Sỹ An

Nguyên Trưởng bộ môn Y Vật lý, Trường Đại học Y Hà Nội

Bộ Quốc phòng

17. Ông Nguyễn Thiện Minh

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề số 8

18. Ông Trần Xuân Tịnh

Giám đốc Học viện Biên phòng

Đại học quốc gia Hà Nội

19. GS.TS Đinh Văn Đức

Chủ nhiệm bộ môn Lý luận ngôn ngữ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

20. GS.TS Phạm Kỳ Anh

Giám đốc Trung tâm tính toán hiệu năng cao, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

21. PGS.TS Trần Hữu Mạnh

Giảng viên cao cấp khoa Ngôn Ngữ và Văn hóa Anh – Mỹ, Trường Đại học Ngoại ngữ

22. GS.TS Đặng Ứng Vận

Giảng viên cao cấp khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

23. GS.TS Nguyễn Thiện Giáp

Chủ nhiệm bộ môn Việt ngữ học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

24. GS.TS Phan Hữu Dật

Nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Tổng hợp Hà Nội

25. GS.TS Ngô Thị Thuận

Nguyên Giảng viên cao cấp Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

26. GS Đàm Trung Đồn

Nguyên Giảng viên cao cấp Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

27. GS.TS Hoàng Trọng Phiến

Nguyên Giảng viên Khoa Ngôn ngữ học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

28. GS.TS Nguyễn Trọng Uyển

Nguyên Giảng viên cao cấp, Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

29. GS.TS Nguyễn Hữu Vui

Nguyên Chủ nhiệm Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

30. GS.TS Nguyễn Lai

Nguyên Chủ nhiệm bộ môn Khoa Ngôn ngữ học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

31. GS.TS Trần Văn Nhân

Nguyên Giảng viên cao cấp Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

32. GS.TS Đinh Văn Hoàng

Nguyên Chủ nhiệm bộ môn, Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

33. Ông Nguyễn Xuân Hòe

Nguyên Giám đốc Trung tâm Thực nghiệm giáo dục sinh thái và Môi trường Ba vì

34. PGS.TS Hán Văn Khẩn

Nguyên Chủ nhiệm bộ môn Khảo cổ học, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

35. PGS Bùi Duy Tân

Nguyên PGS Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

36. PGS  Nguyễn Quốc Hùng

Nguyên Giảng viên Khoa Đông phương học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

II. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO:

Tỉnh Hà Tĩnh

37. Ông Nguyễn Trí Hiệp

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Tỉnh Thanh Hóa

38. Bà Lê Thị Thắm

Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Sơn, TP Thanh Hóa

Tỉnh Bắc Kạn

39. Ông Nguyễn Văn Bền

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Tỉnh Cà Mau

40. Ông Thái Văn Long

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

 Tỉnh Quảng Trị

41. Ông Lê Phước Long

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Trường Đại học Nha Trang

42. GS.TS Trần Thị Luyến

Giảng viên khoa Chế biến

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

43. GS.TS Lê Du Phong

Giảng viên cao cấp, nguyên Quyền Hiệu trưởng

Trường Đại học Xây dựng

44. GS.TS Nguyễn Mậu Bành

Giảng viên – Khoa Kinh tế Xây dựng

Trường Đại học Giao thông vận tải

45. GS.TS Nghiêm Văn Dĩnh

Giảng viên cao cấp

46. PGS.TS Nguyễn Đăng Điệm

Trưởng phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

47. GS.TS Nguyễn Cương

Nguyên Phó Hiệu trưởng

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

48. PGS.TS Nguyễn Thị Trâm

Nguyên Phó Viện trưởng Viện sinh học nông nghiệp

49. GS.TS Nguyễn Quang Thạch

Nguyên Phó Hiệu trưởng

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

50. GS.TS Đỗ Trần Cát

Giảng viên cao cấp, nguyên Viện trưởng Viện Vật lý Kỹ thuật

51. GS.TS Nguyễn Văn Thái

Giảng viên cao cấp bộ môn Vật liệu và Công nghệ đúc, Khoa Khoa học và Công nghệ vật liệu

52. GS.TS Vũ Duy Quang

Giảng viên cao cấp Viện Cơ khí động lực

Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh

53. Ông Phan Hiếu Hiền

Nguyên Giám đốc Trung tâm Năng lượng và Máy Nông nghiệp

III. KHỐI CÁC BỘ VÀ CƠ QUAN NGANG BỘ (DIỆN ĐẶC CÁCH)

Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

54. Ông Nguyễn Quân

Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa

55. GS.TS Đặng Đình Áng

Nguyên Trưởng bộ môn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

56. GS.TS Nguyễn Hữu Chí

Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

57. PGS.TS Lý Hòa

Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

58. GS.TS Dương Thị Mai
(Mai Trần Ngọc Tiếng)

Nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Sài Gòn, GS khoa Sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

59. PGS.TS Trần Thanh Đạm

Nguyên Chủ nhiệm bộ môn, Khoa Ngữ văn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

60. PGS Lê Văn Kiểm

Nguyên Phó Trưởng khoa Xây dựng Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh

61. GS.TS Nguyễn Chung Tú

Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

62. GS.TS Nguyễn Cang

Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

63. PGS.TS Nguyễn Đình Giậu

Nguyên Trưởng khoa Sinh, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

64. Ông Huỳnh Văn Hoàng

Nguyên Chủ nhiệm bộ môn Trường Đại học Bách khoa

65. PGS.TS Nguyễn Bác Văn

Nguyên Trưởng bộ môn, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Bộ Y tế

66. GS Đàm Trung Bảo

Nguyên Chủ nhiệm bộ môn Hóa đại cương vô cơ, Trường Đại học Dược Hà Nội

67. GS Đặng Hanh Phức

Nguyên Chủ nhiệm bộ môn Sinh hóa, Trường Đại học Dược Hà Nội

68. GS Vũ Ngọc Lộ

Nguyên Chủ nhiệm bộ môn Dược liệu, Trường Đại học Dược Hà Nội

69. GS.TS Trần Mạnh Bình

Nguyên Trưởng bộ môn Hóa hữu cơ, Trường Đại học Dược Hà Nội

70. GS.TS Nguyễn Khang

Nguyên Chủ nhiệm bộ môn Hóa hữu cơ, Trường Đại học Dược Hà Nội

71. PGS.TS Nguyễn Đức Phúc

Nguyên Giảng viên chính bộ môn Ngoại, Trường Đại học Y Hà Nội

72. GS.TS Vương Hùng

Nguyên Phó Chủ nhiệm bộ môn Ngoại, Trường Đại học Y Hà Nội

73. GS.TS Nguyễn Thị Trúc

Nguyên Phó Chủ nhiệm bộ môn Nội, Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh

74. GS.TS Trần Văn Sáng

Nguyên Trưởng bộ môn Niệu, Khoa Y, Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh

75. GS.TS Dương Đình Thiện

Nguyên Giảng viên cao cấp, bộ môn Dịch tễ học, Khoa Y tế Cộng đồng, Trường Đại học Y Hà Nội

Đại học Quốc gia Hà Nội

76. GS.TS Nguyễn Tài Cẩn

Nguyên Giảng viên Khoa Ngôn ngữ học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

77. PGS.TS Phan Đức Chính

Nguyên Giảng viên cao cấp Khoa Toán – Cơ – Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

78. GS.TS Phạm Ngọc Thao

Nguyên Giảng viên cao cấp Khoa Toán – Cơ – Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

79. GS.TS Nguyễn Thừa Hợp

Nguyên Giảng viên cao cấp Khoa Toán – Cơ – Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

80. Bà Lê Hồng Sâm

Nguyên Giảng viên Khoa Văn học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

81. Ông Tạ Khắc Kế, (Hoàng Kiều)

Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội

82. PGS.TS Dương Viết Á

Nguyên trưởng Khoa Văn hóa, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

83. PGS.TS Vũ Hướng

Nguyên Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

84. PGS Ngô Hoàng Dương

Nguyên Chủ nhiệm bộ môn Violoncelle, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

85. PGS. Nguyễn Phước Sanh

Nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

86. Bà Phùng Hồng Quỳ

Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Múa Việt Nam

IV. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (DIỆN ĐẶC CÁCH)

Tỉnh Gia Lai

87. Ông Siu Pơi

Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục Gia Lai – Kon Tum

Thành phố Đà Nẵng

88. Ông Lê Phú Lộc

Nguyên Trưởng ty Giáo dục tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng

89. Ông Nguyễn Trọng Hoàng

Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam – Đà Nẵng

Trường Đại học Giao thông vận tải

90. GS.TS Vũ Đình Lai

Nguyên Giảng viên bộ môn Sức bền vật liệu

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

91. GS.TS Phạm Quý Tư

Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

92. GS.TS Vũ Như Canh

Nguyên Phó Giám đốc Đại học Khoa học Hà Nội

Đại học Huế

93. GS.TS Võ Hùng

Nguyên Phó Giám đốc Đại học Huế

94. GS.TS Nguyễn Thanh

Nguyên Phó Giám đốc Đại học Huế

Trường Đại học Quy Nhơn

95. PGS.TS Lê Hoài Nam

Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

96. Ông Đặng Xuân Đỉnh

Nguyên Hiệu trưởng

97. GS.TS Trần Văn Huỳnh

Nguyên Hiệu trưởng

98. PGS.TS Trương Biên

Nguyên Giảng viên cao cấp

99. PGS.TS Võ Năng Lạc

Nguyên Phó Hiệu trưởng

Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh

100. Ông Trần Văn Tấn

Nguyên Giảng viên cao cấp

Đơn vị trực thuộc Bộ

101. Ông Lê Hải Châu

Nguyên Chuyên viên Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1641/QD-CTN, QUYET DINH 1641 2008, CHU TICH NUOC, PHONG TANG DANH HIEU, NHA GIAO NHAN DAN, DANH HIEU NHA GIAO NHAN DAN, GIAO DUC, VAN HOA - XA HOI