18/12/1981 | 5027 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 157-HĐBT

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 1981

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 157- ĐBT NGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 1981 VỀ VIỆC THÀNH LẬP HAI THỊ XÃ THUỘC TỈNH THANH HOÁ

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 107 Hiến pháp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4/7/1981;
Theo đề nghị của chủ tich Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoà và trưởng ban Ban tổ chức của Chính phủ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập hai thị xã Sầm Sơn và Bỉm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hoá như sau:

a. Thị xã Sầm Sơn gồm thị trấn Sầm Sơn, các xã Quảng Tường, Quảng Cư, Quảng Tiến và xóm Vinh Sơn (xã Quảng Vinh) thuộc huyện Quảng Xương cùng tỉnh.

Địa giới của thị xã Sầm Sơn ở phía bắc giáp sông Mã, phía nam giáp biển Đông và Cống Trường Lệ, phía đông giáp biển Đông, phía tây giáp Sông Đơ.

b. Thị xã Bỉm Sơn gồm thị trấn Bỉm Sơn, thị trấn nông trường Hà Trung và các xã Quang Trung, Hà Lan thuộc huyện Trung Sơn cùng tỉnh.

Địa giới của thị xã Bỉm Sơn ở phía bắc giáp tỉnh Hà Nam Ninh, phía nam giáp các xã Hà Bắc, Hà Dương, Hà Thanh, Hà Vân, phía đông giáp xã Hà Vinh, phía tây giáp xã Hà Long thuộc huyện Trung Sơn.

Điều 2: Các đồng chí chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thanh Hoá và trưởng ban Ban tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 157-HDBT, QUYET DINH 157-HDBT 1981, HOI DONG BO TRUONG, THANH LAP THI XA, TINH THANH HOA, BO MAY HANH CHINH, XAY DUNG - DO THI