03/12/1983 | 5084 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 144-HĐBT

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 1983

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 144-HĐBT NGÀY 3-12-1983 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI HUYỆN TAM KỲ THUỘC TỈNH QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG.

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18 tháng 12 năm 1980;
Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng và Ban tổ chức của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Chia huyện Tam Kỳ thành 2 đơn vị hành chính lấy tên là thị xã Tam Kỳ và huyện Núi Thành.

a) Thị xã Tam Kỳ gồm có 7 phường Hoà Phương, An Sơn, Phước Hoà, An Xuân, An Mỹ, Tân Thạnh, Trường Xuân và 10 xã Tam Phú, Tam Thanh, Tam Thảng,Tam An, Tam Dân, Tam Thạnh, Tam Phước, Tam Ngọc, Tam Thái, Tam Lãnh.

Địa giới của thị xã Tam Kỳ ở phía đông giáp biển Đông; phía tây giáp huyện Tiên Phước; phía nam giáp huyện Núi Thành; phía Bắc giáp huyện Thăng Bình.

b) Huyện Núi Thành gồm có 12 xã Tam Xuân, Tam Tiến, Tam Trà, Tam Sơn, Tam Anh, Tam Hiệp, Tam Hoà, Tam Nghĩa, Tam Mỹ, Tam Quang, Tam Giang, Tam Hải và thị trấn Núi Thành.

Địa giới của huyện Núi Thành ở phía đông giáp biển Đông, phía tây giáp huyện Trà My và huyện Tiên Phước; phía nam giáp huyện Trà Bồng cùng tỉnh và huyện Bình Sơn thuộc tỉnh Nghĩa Bình; phía bắc giáp thị xã Tam Kỳ.

Điều 2 - Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng và Ban tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 144-HDBT, QUYET DINH 144-HDBT 1983, HOI DONG BO TRUONG, TINH QUANG NAM, PHAN VACH DIA GIOI HUYEN, HUYEN TAM KY, BO MAY HANH CHINH