06/05/1964 | 4167 Lượt xem |

BỘ VĂN HOÁ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 14-VH-QĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 1964 

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP NHÀ HÁT CHÈO VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA

Căn cứ Nghị định số 135-CP ngày 29-9-1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Văn hóa;
Xét đề nghị của các Ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Nghệ thuật sân khấu;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Nhà hát chèo Việt Nam.

Các đơn vị sau đây là cơ sở để sắp xếp tổ chức Nhà hát chèo Việt Nam:

- Đoàn chèo 1;

- Đoàn chèo 2.

- Ban nghiên cứu chèo;

- Khoa chèo thuộc Trường nghệ thuật sân khấu.

Điều 2. Nhà hát chèo Việt Nam có nhiệm vụ:

- Xây dựng tiết mục, biểu diễn phục vụ có doanh thu, tiến tới hạch toán kinh tế;

- Nghiên cứu, thể nghiệm, nâng cao diễn xuất; làm mẫu mực cho nền nghệ thuật chèo Việt Nam;

- Đào tạo, bồi dưỡng đạo diễn, diễn viên và cán bộ chuyên môn của ngành chèo.

Điều 3. Nhà hát chèo Việt Nam có một Giám đốc phụ trách và hai hoặc ba Phó giám đốc giúp việc.

Điều 4. Chi tiết về nhiệm vụ quyền hạn; cơ cấu tổ chức và quan hệ công tác của Nhà hát chèo Việt Nam do các ông Giám đốc Nhà hát chèo Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Nghệ thuật sân khấu và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ nghiên cứu xây dựng đề án, trình Bộ xét duyệt sau.

Điều 5. Các ông Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ kế hoạch tài vụ, Vụ trưởng Vụ Nghệ thuật sân khấu, Giám đốc Nhà hát chèo Việt Nam, Hiệu trưởng Trường Nghệ thuật sân khấu, Đoàn trưởng Đoàn chèo 1, Đoàn trưởng Đoàn chèo 2 và Trưởng ban nghiên cứu chèo chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA
 


 

Hoàng Minh Giám

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 14-VH-QD, QUYET DINH 14-VH-QD 1964, BO VAN HOA, NHA HAT CHEO VIET NAM, THANH LAP, VAN HOA - XA HOI