08/06/1978 | 3465 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 134-CP

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 1978

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ TỔ CHỨC CỦA ỦY BAN KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14-7-1960;
Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, ban hành kèm theo nghị định số 49-CP ngày 25-3-1974 của Hội đồng Chính phủ;
Xét đề nghị của Ủy ban Kế hoạch Nhà nước (tờ trình số 949-UB/KHH ngày 5-5-1978).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay sửa đổi một số tổ chức của Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, như sau:

1. Tách vụ Tổng hợp kế hoạch địa phương và cân đối lãnh thổ hiện có, thành 2 vụ:

- Vụ Tổng hợp kế hoạch kinh tế địa phương và kế hoạch kinh tế lãnh thổ A (gọi tắt là Vụ Tổng hợp địa phương A) phụ trách tổng hợp, cân đối kế hoạch của các địa phương miền Bắc, từ tỉnh Bình Trị Thiên trở ra;

- Vụ Tổng hợp kế hoạch kinh tế địa phương và kế hoạch kinh tế lãnh thổ B (gọi tắt là Vụ Tổng hợp địa phương B) phụ trách tổng hợp, cân đối kế hoạch của các địa phương miền Nam, từ tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng trở vào.

2. Thành lập Vụ Kế hoạch phát triển lực lượng an ninh (kể cả công an nhân dân vũ trang), gọi tắt là Vụ II, trên cơ sở của phòng 1A hiện có.

3. Đổi tên và phân định lại nhiệm vụ của Vụ Kế hoạch phát triển quan hệ kinh tế với các nước xã hội chủ nghĩa và Vụ Kế hoạch phát triển quan hệ kinh tế với các nước không phải xã hội chủ nghĩa, như sau:

- Vụ Kế hoạch ngoại thương phụ trách tổng hợp, cân đối kế hoạch của ngành ngoại thương;

- Vụ Kế hoạch hợp tác kinh tế phụ trách tổng hợp, cân đối kế hoạch hợp tác kinh tế với nước ngoài (bao gồm các nước xã hội chủ nghĩa và các nước khác).

Điều 2. – Nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị nói ở điều 1 do đồng chí chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước quy định.

Mỗi vụ do một vụ trưởng phụ trách, có một vài phó vụ trưởng giúp việc; biên chế tổ chức của vụ gọn, nhẹ, hoạt động có hiệu quả thiết thực.

Điều 3. – Những quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. – Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Thanh Nghị

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 134-CP, QUYET DINH 134-CP, HOI DONG CHINH PHU, UY BAN KE HOACH NHA NUOC, SUA DOI TO CHUC, BO MAY HANH CHINH