27/06/1977 | 3506 Lượt xem |

PHỦ THỦ TƯỚNG
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 134-BT

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 1977

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỢP NHẤT VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ THUỘC THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ, HUYỆN TAM NÔNG, TỈNH VĨNH PHÚ

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG

Căn cứ vào quyết định số 214-CP ngày 21-11-1970 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Phủ thủ tướng phê chuẩn việc phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thị trấn;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phú,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay phê chuẩn việc hợp nhất và điều chỉnh địa giới một số xã thuộc thành phố Việt Trì, huyện Tam Nông thuộc tỉnh Vĩnh Phú như sau:

1. Hợp nhất xã Lâu Thượng, xã Quất Thượng, xã Tiên Cát và xã Sông Lô thuộc thành phố Việt Trì thành một xã mới lấy tên là xã Trưng Vương;

2. Sáp nhập thôn Thọ Sơn của xã Hương Nộn thuộc huyện Tam Nông vào xã Dị Nậu cùng huyện.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phú có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Vũ Tuân

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 134-BT, QUYET DINH 134-BT, PHU THU TUONG, DIEU CHINH DIA GIOI XA, DIEU CHINH DIA GIOI, THANH PHO VIET TRI, HUYEN TAM NONG, TINH VINH PHU, BO MAY HANH CHINH