24/03/1979 | 4362 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 127-CP

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 1979

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ, THỊ TRẤN THUỘC TỈNH NGHĨA BÌNH

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào điều 74 của Hiến pháp năm 1959 quy định các quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghĩa Bình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê chuẩn việc điều chỉnh địa giới một số xã và thị trấn thuộc các huyện Đức Phổ, Phù Cát, An Nhơn, Tây Sơn, Sơn Hà, thị xã Quy Nhơn và thị xã Quảng Nghĩa thuộc tỉnh Nghĩa Bình như sau:

- Huyện Đức Phổ:

Chia xã Phổ An Quang thành hai xã lấy tên là xã Phổ An và xã Phổ Quang.

- Xã Phổ An gồm có các thôn An Thạch, Hội An và An Thổ;

- Xã Phổ Quang gồm có các thôn Phần An, Du Quang và Hải Tân.

- Huyện Phù Cát:

Chia xã Cát Trinh thành hai xã lấy tên là xã Cát Trinh và xã Cát Tân.

- Xã Cát Trinh gồm có các thôn Kiều Huyên, Kiều An, Hòa Dõng, Bình Đức, Tân Hòa, Tân Lệ và Hữu Hạnh;

- Xã Cát Tân gồm có các thôn An Hành, Phú Kim, Phú Nhơn, An Đức và Phong An.

- Huyện An Nhơn:

Thành lập thị trấn huyện lỵ của huyện An Nhơn lấy tên là thị trấn Bình Định.

Địa giới của thị trấn Bình Định ở phía bắc giáp thôn Ngãi An, phía nam giáp cầu cao thôn Liêm Trực, phía đông giáp cầu Chợ và con mương xóm Nghi Hạ (xã Nhơn Hưng cùng huyện), phía tây giáp đường sắt thống nhất.

- Huyện Tây Sơn:

Thành lập một thị trấn mới thuộc huyện Tây Sơn lấy tên là thị trấn Phú Phong.

Địa giới của thị trấn Phú Phong ở phía bắc giáp đồng Đá Đen (xã Bình Thành), phía đông giáp thôn Phú Xuân (xã Bình Phú), phía tây giáp sông Đồng Hưu (xã Bình Tường), phía nam giáp thôn Phú Hiệp (xã Bình Phú) thuộc huyện Tây Sơn.

- Huyện Sơn Hà:

Hợp nhất xã Sơn Bua và xã Sơn Mùa thành một xã lấy tên là xã Sơn Mùa.

- Thị xã Quy Nhơn:

Tách thôn Hội Lộc của xã Nhơn Lý thuộc thị xã Quy Nhơn, lập thành một xã mới lấy tên là xã Nhơn Hội.

Xã Nhơn Hội gồm có các thôn Hội Thành, Hội Giáo, Hội Bình và Hội Tân.

- Thị xã Quảng Nghĩa:

Chia xã Nghĩa Lộ thành hai xã lấy tên là xã Nghĩa Phú và xã Nghĩa Chánh thuộc thị xã Quảng Nghĩa.

- Xã Nghĩa Phú gồm có các thôn 3, thôn 4, và xóm Quán Dàn của thôn 5 (xã Nghĩa Lộ cũ);

- Xã Nghĩa Chánh gồm có các thôn 1, thôn 6 và xóm La Tá của thôn 5 (xã Nghĩa Lộ cũ).

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghĩa Bình chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. VÀ THỪA ỦY NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Vũ Tuân

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 127-CP, QUYET DINH 127-CP, HOI DONG CHINH PHU, DIEU CHINH DIA GIOI XA, DIEU CHINH DIA GIOI THI TRAN, TINH NGHIA BINH, BO MAY HANH CHINH