20/07/1978 | 3736 Lượt xem |

PHỦ THỦ TƯỚNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 127-BT

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 1978 

                                                             

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHIA XÃ BÌNH HÒA THUỘC HUYỆN MỘC HÓA, TỈNH LONG AN, THÀNH HAI XÃ LẤY TÊN LÀ XÃ BÌNH HÒA ĐÔNG VÀ XÃ BÌNH HÒA TÂY

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG

Căn cứ vào quyết định số 214-CP ngày 21/11/1970 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Phủ Thủ tướng phê chuẩn việc phân vạch địa giới hành chính có liên quan đến các đơn vị xã và thị trấn;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay phê chuẩn việc chia xã Bình Hòa thuộc huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An thành hai xã lấy tên là xã Bình Hòa Đông và Xã Bình Hòa Tây thuộc huyện Mộc Hóa cùng tỉnh.

- Địa giới của xã Bình Hòa Đông ở phía Bắc giáp biên giới Căm-pu-chia, phía Tây giáp xã Bình Hòa Tây theo dọc con Rạch Cả Dứa, phía Đông giáp xã Bình Phong Thạnh, phía Nam và Đông Nam giáp Vàm Ba Hồng Minh, Bắc sông Vàm Cỏ Tây.

- Địa giới của xã Bình Hòa Tây ở phía Bắc giáp xã Thạnh Trị, phía Tây Bắc giáp xã Bình Hiệp và xã Thạnh Trị, phía Đông giáp xã Bình Hòa Đông, phía Nam và Tây Nam giáp Rạch Cả Dứa.

Điều 2: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG 

Vũ Tuân


 

                                                                                                  

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 127-BT, QUYET DINH 127-BT 1978, PHU THU TUONG, HUYEN MOC HOA, CHIA XA, TINH LONG AN, XA BINH HOA DONG, XA BINH HOA TAY, BO MAY HANH CHINH