26/07/1968 | 5339 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 120-CP

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 1968

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỢP NHẤT CÁC HUYỆN QUẢNG OAI, BẤT BẠT VÀ TÙNG THIỆN THUỘC TỈNH HÀ TÂY THÀNH MỘT HUYỆN LẤY TÊN LÀ HUYỆN BA VÌ

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ điều 74 của Hiến pháp quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và của Ủy ban hành chính tỉnh Hà Tây;
Căn cứ nghị quyết của Hội nghị thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 17 tháng 7 năm 1968,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay hợp nhất các huyện Quảng Oai, Bất Bạt và Tùng Thiện thuộc tỉnh Hà Tây thành một huyện lấy tên là huyện Ba Vì.

Điều 2. Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Ủy ban hành chính tỉnh Hà Tây chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phạm Văn Đồng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 120-CP, QUYET DINH 120-CP 1968, HOI DONG CHINH PHU, TINH HA TAY, HOP NHAT HUYEN, HUYEN BA VI, BO MAY HANH CHINH