29/09/1983 | 3967 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 111-HĐBT

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 1983

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 111-HĐBT NGÀY 29-9-1983 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ VÀ PHƯỜNG THUỘC TỈNH THANH HOÁ

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18 tháng 12 năm 1980;
Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. - Phân vạch địa giới một số xã, phường của huyện Thường Xuân và của các thị xã Sầm Sơn, Bỉm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hoá như sau:

1. Huyện Thường Xuân:

a) Chia xã Thắng Lộc thành hai xã lấy tên là xã Xuân Lộc và xã Xuân Thắng.

- Địa giới của xã Xuân Lộc ở phía bắc giáp xã Vạn Xuân, phía nam giáp xã Xuân Thắng, phía đông giáp xã Luận Khê, phía tây giáp xã Xuân Chinh.

- Địa giới của xã Xuân Thắng ở phía bắc giáp xã Xuân Lộc và xã Luận Khê, phía nam giáp xã Thanh Lâm của huyện Như Xuân, phía đông giáp xã Tân Thành và xã Luận Khê, phía tây giáp xã Xuân Chinh.

b) Thành lập một xã mới lấy tên là xã Luận Thành trên cơ sở tách xóm Thành Thắng của xã Tân Thành, xóm Khe Hạ của xã Luận Khê và xóm Cao Thắng của xã Xuân Cao.

Địa giới của xã Luận Thành ở phía bắc giáp xã Xuân Cao cùng huyện và xã Xuân Phú của huyện Thọ Xuân, phía nam giáp xã Thượng Ninh của huyện Như Xuân, phía đông giáp xã Thọ Bình của huyện Triệu Sơn, phía tây giáp xã Luận Khê và xã Tân Thành.

2. Thị xã Sầm Sơn:

Thành lập 2 phường mới lấy tên là phường Trường Sơn và phường Bắc Sơn.

- Địa giới của phường Trường Sơn ở phía bắc giáp phường Bắc Sơn, phía nam giáp xã Quảng Vinh của huyện Quảng Xương, phía đông giáp biển Đông, phía tây giáp xã Quảng Châu của huyện Quảng Xương.

- Địa giới của phường Bắc Sơn ở phía bắc giáp xã Quảng Tường, phía nam giáp phường Trường Sơn, phía đông giáp biển Đông, phía tây giáp xã Quảng Châu của huyện Quảng Xương.

3. Thị xã Bỉm Sơn:

Thành lập 3 phường mới lấy tên là phường Ba Đình, phường Lam Sơn và phường Ngọc Trạo.

- Địa giới của phường Ba Đình ở phía bắc giáp dãy núi Tam Điệp, phía nam giáp xã Quang Trung, phía đông giáp phường Lam Sơn, phía tây giáp phường Ngọc Trạo và nông trường Hà Trung.

- Địa giới của phường Lam Sơn ở phía bắc giáp phường Ba Đình và dãy núi Tam Điệp, phía nam giáp xã Quang Trung và xã Hà Lan, phía đông giáp xã Hà Lan, phía tây giáp phường Ba Đình.

- Địa giới của phường Ngọc Trạo ở phía bắc giáp nông trường Hà Trung, phía nam giáp xã Quang Trung, phía đông giáp phường Ba Đình, phía tây giáp xã Hải Long của huyện Hà Trung.

Điều 2. - Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nguyễn Hữu Thụ

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 111-HDBT, QUYET DINH 111-HDBT 1983, HOI DONG BO TRUONG, TINH THANH HOA, PHAN VACH DIA GIOI XA, PHAN VACH DIA GIOI PHUONG, BO MAY HANH CHINH