02/04/1985 | 4786 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 103-HĐBT

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 1985

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 103-HĐBT NGÀY 2 THÁNG 4 NĂM 1985 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HUYỆN LỆ NINH VÀ THỊ XÃ ĐỒNG HỚI THUỘC TÌNH BÌNH TRỊ THIÊN

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980;
Căn cứ Điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Trị Thiên và Ban tổ chức của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay điều chỉnh địa giới huyện Lệ Ninh và thị xã Đồng Hới thuộc tỉnh Bình Trị Thiên như sau:

Tách hai xã Lương Ninh và Vĩnh Ninh thuộc huyện Lệ Ninh đê sáp nhập vào thị xã Đồng Hới.

Thị xã Đồng Hới sau khi điều chỉnh địa giới có 7 xã là xã Đức Ninh, Lý Ninh, Lộc Ninh, Nghĩa Ninh, Bảo Ninh, Lương Ninh, Vĩnh Ninh và 4 phương Phú Hải, Đồng Hới, Đồng Sơn, Hải Thành.

Địa giới thị xã Đồng Hới ở phía đông giáp biển Đông; phía tây giáp nông trường Việt Trung và liên hiệp xí nghiệp lâm, công nghiệp Long Đại; phía nam giáp huyện Lệ Ninh; phía bắc giáp huyện Bố Trạch.

Huyện Lệ Ninh sau khi điều chỉnh địa giới có 35 xã là xã Võ Ninh, Duy Ninh, Hàm Ninh, Hiền Ninh, Xuân Ninh, Trường Sơn, Trường Xuân, Tân Ninh, An Ninh, Vạn Ninh, Hoa Thuỷ, Ngân Thuỷ, Sơn Thuỷ, Phú Thuỷ, Mai Thuỷ, Trường Thuỷ, Kim Thuỷ, Mỹ Thuỷ, Dương Thuỷ, Thái Thuỷ, Tân Thuỷ, Xuân Thuỷ, Liên Thuỷ, Phong Thuỷ, An Thuỷ, Lộc Thuỷ, Hồng Thuỷ, Cam Thuỷ, Hưng Thuỷ, Ngư Thuỷ, Sen Thuỷ, Gia Ninh, Hải Ninh, Hải Thuỷ, Ngư Hoà và thị trấn nông trường Lệ Ninh.

Địa giới huyện Lệ Ninh ở phía đông giáp biển Đông; phía tây giáp nước Lào; phía nam giáp các huyện Bên Hải và Hướng Hoá; phía bắc giáp thị xã Đồng Hới.

Điều 2.- Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Trị Thiên và Ban tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Đỗ Mười

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 103-HDBT, QUYET DINH 103-HDBT 1985, HOI DONG BO TRUONG, THI XA DONG HOI, DIEU CHINH DIA GIOI HUYEN, TINH BINH TRI THIEN, HUYEN LE NINH, BO MAY HANH CHINH