24/07/2002 | 4637 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 103/2002/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ TUYẾN ĐƯỜNG MINH KHAI - VĨNH TUY - YÊN DUYÊN, TỶ LỆ 1/500.

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội;
Căn cứ Nghị định số 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý quy hoạch đô thị;
Căn cứ Quyết định số 108/1998/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 16/2000/QĐ-UB ngày 14 tháng 2 năm 2000 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt quy hoạch chi tiết quận Hai Bà Trưng, tỷ lệ 1/2000;
Căn cứ Quyết định số 133/2001/QĐ-UB ngày 28 tháng 12 năm 2001 của Uỷ ban nhân dân Thành phố phê duyệt quy hoạch chi tiết huyện Thanh Trì, tỷ lệ 1/5000;
Xét đề nghị của Kiến trúc sư trưởng Thành phố tại công văn số 180/KTST-QH, ngày 19 tháng 4 năm 2002,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

Phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên, tỷ lệ 1/500 (Có bản vẽ chỉ giới đường đỏ kèm theo) do Viện quy hoạch Xây dựng Hà Nội lập tháng 11 năm 2001, đã được KTST Thành phố chấp thuận ngày 19 tháng 4 năm 2002, với các nội dung chính như sau:

1 - Địa điểm:

Tuyến đường đi qua phường Vĩnh Tuy - quận Hai Bà Trưng và xã Vĩnh Tuy, xã Yên Sở - huyện Thanh Trì, Hà Nội.

2 - Cấp hạng, quy mô và tuyến:

2.1. Cấp hạng và quy mô là: Đường khu vực, có mặt cắt ngang được phân chia làm hai đoạn như sau:

- Đoạn đường Minh Khai đến gần nghĩa trang xã Yên Sở, có mặt cắt ngang rộng 40,0m gồm:

Hai lòng đường xe chạy rộng 11,25m, tổng 22,5m.

Hè mỗi bên rộng 7,25m, tổng 14,5m.

Giải phân cách trung tâm rộng 3,0m.

(Trong đoạn này có đoạn với chiều dài trên 300m gấn phố Minh Khai, mặt cắt ngang đường được mở rộng lên 43,0 ¸ 47,5m để giữ được cột điện 110KV hiện có, hành lang bảo vệ tuyến điện 110KV và tận dụng được đường hiện có và đất trống dọc phía Tây đường).

- Đoạn từ nghĩa trang xã Yên Sở đến đường Nguyễn Tam Trinh, có mặt cắt ngang rộng 30,0m, gồm:

Một lòng đường xe chạy rộng 15,0m.

Hè mỗi bên rộng 7,50m, tổng 15,0m.

2.2. Tuyến: Chiều dài tuyến khoảng 3066m.

- Điểm đầu tuyến: Tại ngã tư giao với phố Minh Khai (Vành đai 2), tại vị trí gần đầu dốc Minh Khai lên đê đường Trần Khánh Dư.

- Điểm cuối tuyến: Giao với đường Nguyễn Tam Trinh hiện có.

Vị trí tuyến được xác định trên cơ sở hướng tuyến trong quy hoạch chi tiết quận Hai Bà Trưng, tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt tại Quyết định số 16/2000/QĐ-UB ngày 14 tháng 2 năm 2000 và quy hoạch chi tiết huyện Thanh Trì, tỷ lệ 1/5000 tại Quyết định số 133/2001/QĐ-UB ngày 28 tháng 12 năm 2001 của Uỷ ban nhân dân Thành phố (Phần quy hoạch giao thông và quy hoạch sử dụng đất).

Tim tuyến đường và chỉ giới đường đỏ được thể hiện cụ thể trên bản vẽ kèm theo.

2.3. Các nút giao thông:

- Các nút giao thông chính trên tuyến gồm: Giao với phố Minh Khai (Đường vành đai 2), giao với đường Đầm Hồng - Giáp Bát - Lĩnh Nam dự kiến và phố Nguyễn Tam Trinh được tổ chức giao nhau cùng cốt.

Điều 2:

- Giao Kiến trúc sư trưởng Thành phố tổ chức cắm mốc chỉ giới đường đỏ theo hồ sơ được duyệt, bàn giao cho UBND quận Hai Bà Trưng, UBND huyện Thanh Trì, UBND phường Vĩnh Tuy, UBND các xã Vĩnh Tuy, Yên Sở tổ chức công bố công khai để các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, thực hiện.

- Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng và Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì chịu trách nhiệm tổ chức quản lý mốc giới đã cắm sau khi được bàn giao, quản lý việc xây dựng theo chỉ giới đường đỏ và quy hoạch được duyệt, kiểm tra xử lý các trường hợp xây dựng vi phạm quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Điều 3:

- Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

- Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Kiến trúc sư trưởng Thành phố, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Công chính, Địa chính - Nhà đất, Tài chính - Vật giá; Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy, Chủ tịch UBND các xã Vĩnh Tuy, xã Yên Sở; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hoàng Ân

 

 

 

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 103/2002/QD-UB, QUYET DINH 103, THANH PHO HA NOI, TY LE 1-500, CHI GIOI DUONG DO, TUYEN DUONG MINH KHAI VINH TUY YEN DUYEN, XAY DUNG- DO THI, GIAO THONG - VAN TAI