20/02/2012 | 9099 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2012/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 20 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI KHOẢN 3 ĐIỀU 3 VÀ ĐIỂM A KHOẢN 2 ĐIỀU 4 CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 68/2009/QĐ-UBND NGÀY 28 THÁNG 9 NĂM 2009 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG NAI QUY ĐỊNH DIỆN TÍCH TỐI THIỂU ĐƯỢC PHÉP TÁCH THỬA ĐỐI VỚI TỪNG LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 284/STNMT-CCQLĐĐ ngày 07 tháng 02 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi khoản 3 Điều 3 và điểm a khoản 2 Điều 4 Quyết định số 68/2009/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2009 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như sau:

1. Sửa đổi khoản 3 Điều 3 như sau:

“3. Thửa đất đã có chủ trương thu hồi thể hiện bằng văn bản của UBND tỉnh Đồng Nai hoặc UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.”

2. Sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 4 như sau:

“a) Thửa đất có hiện trạng là đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở nằm trong quy hoạch đất ở thì được phép tách thửa theo diện tích tối thiểu đối với loại đất ở được quy định tại điểm a khoản 1 Điều này và phải thực hiện đồng thời với việc lập thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất đối với thửa đất được tách mới theo quy hoạch được duyệt.

Trường hợp thửa đất ban đầu khi chưa tách thửa được xác lập trên bản đồ địa chính có diện tích lớn hơn hai nghìn mét vuông (2.000m2) và có tổng số thửa được chia tách trên thửa đất ban đầu đó lớn hơn mười (10) thì phải lập quy hoạch chi tiết phân lô, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau mười (10) ngày kể từ ngày ký ban hành, các nội dung khác của Quyết định số 68/2009/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2009 của UBND tỉnh Đồng Nai vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cụ thể để các đơn vị có liên quan thực hiện.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Cục trưởng Cục thuế; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa; các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân liên quan căn cứ Quyết định này để thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Chánh, Phó Văn phòng UBND tỉnh (CNN, KT);
- Trung tâm Công báo;
- Lưu VT, TH, CNN, KT, VX, TD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Vĩnh

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 09/2012/QD-UBND, QUYET DINH 09 2012, TINH DONG NAI, SUA DOI QUYET DINH 68/2009/QD-UBND, DIEN TICH TOI THIEU DUOC PHEP TACH THUA, BAT DONG SAN