06/01/1983 | 5378 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 03-HĐBT

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 1983 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ, PHƯỜNG VÀ THỊ TRẤN THUỘC TỈNH BÌNH TRỊ THIÊN

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ điều 16 Luật tổ chức Hội đồng bộ trưởng ngày 04-07-1981;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Trị Thiên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Phân vạch địa giới một số xã, phường và thị trấn thuộc các huyện, thành phố sau đây:

Huyện Hướng Điền:

1. Chia xã Quảng Lợi thành 2 xã lấy tên là xã Quảng Lợi và xã Quảng Thái.

……………………

……………………(1)

2. Chia xã Quảng Lộc thành 2 xã lấy tên là xã Quảng An và xã Quảng Thành.

……………………

……………………(1)

3. Chia xã Quảng Ngạn thành 2 xã lấy tên là xã Quảng Ngạn và xã Quảng Công.

 ……………………

……………………(1)

Huyện Hướng Hóa:

Chia xã Thuận Thành thành 2 xã lấy tên xã Thuận và xã Hướng Lộc.

……………………

……………………(1)

Huyện Lệ Ninh:

1. Chia xã Gia Ninh thành 2 xã lấy tên là xã Hải Ninh và xã Gia Ninh.

……………………

……………………(1)

2. Chia xã Ngư Thủy thành 3 xã lấy tên là xã Ngư Hòa, xã Hải Thủy và xã Ngư Thủy.

……………………

……………………(1)

Huyện Hương Phú:

Thành lập thị trấn Phú Bài thuộc huyện Hương Phú trên cơ sở tách các thôn Phủ Lương thuộc xã Thủy Châu, thôn 1, thôn 2 thuộc xã Thủy Lương và sân bay Phú Bài, có tổng diện tích tự nhiên 700 hécta.

Địa giới thị trấn Phú Bài ở phía đông giáp xã Thủy Phù, phía tây giáp xã Thủy Châu, phía nam giáp xã Thủy Phù, Thủy Châu, phía bắc giáp xã Thủy Lương, Thủy Tân và Thủy Châu.

Thành phố Huế:

1. Chia xã Hương Hải thành 2 xã lấy tên là xã Thuận An và xã Hải Dương.

……………………

……………………(1)

2. Thành lập xã Bình Điền (khu kinh tế mới Bình Điền 1).

……………………

……………………(1)

3. Thành lập xã Bình Thành (khu kinh tế mới Bình Điền 2).

……………………

……………………(1)

4. Chia phường Phú Thuận thành 2 phường lấy tên phường Phú Bình và phường Phú Thuận.

……………………

……………………(1)

5. Thành lập phường An Cựu trên cơ sở tách các tổ dân phố từ tổ 3 đến tổ 12 của phường Vĩnh Lợi và thôn Nhất Tây của xã Thủy An.

……………………

……………………(1)

6. Thành lập phường Đúc trên cơ sở tách khu vực Lịch Đợi của phường Vĩnh Ninh và thôn Thượng Năm của xã Thủy Xuân.

……………………

……………………(1)

7. Đổi tên xã thành phường thuộc thành phố Huế.

a) Xã Xuân Long đổi thành phường Kim Long.

b) Xã Hương Lưu đổi thành phường Vĩ Dạ.

c) Xã Thủy Phú đổi thành phường Xuân Phú.

d) Xã Thủy Phước đổi thành phường Phước Vinh.

e) Xã Thủy Trường đổi thành phường Trường An.

Điều 2. - Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Trị Thiên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

THỪA ỦY QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
BỘ TRƯỞNG TỔNG THƯ KÝ
Nguyễn Hữu Thụ

 

(1) Không in địa giới cụ thể của từng xã và phường.

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 03-HDBT, QUYET DINH 03-HDBT, HOI DONG BO TRUONG, PHAN VACH DIA GIOI XA, PHAN VACH DIA GIOI PHUONG, PHAN VACH DIA GIOI THI TRAN, TINH BINH TRI THIEN, BO MAY HANH CHINH