04/01/1982 | 4663 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02-HĐBT

Hà Nội, ngày 04 tháng 1 năm 1982

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 2 - HĐBT NGÀY 4 THÁNG 1 NĂM 1982 VỀ VIỆC MỞ RỘNG THỊ XÃ HƯNG YÊN THUỘC TỈNH HẢI HƯNG.

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Điều 16 của Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Hưng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 - Mở rộng thị xã Hưng Yên thuộc tỉnh Hải Hưng gồm các xã và thôn sau đây:

- Xã Lam Sơn và xã Hiến Nam của huyện Kim Thi.

- Thôn Phương Độ của xã Hồng Nam, các thôn Nam Tiến, Mậu Dương (trừ xóm Châu Dương) của xã Quảng Châu thuộc huyện Phù Tiên.

Thị xã Hưng Yên sau khi được mở rộng bao gồm các phường Lê Lợi, Minh Khai và các xã Lam Sơn, Hiến Nam và Hồng Châu.

Điều 2 - Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Hưng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Đặng Thi

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 02-HDBT, QUYET DINH 02-HDBT 1982, HOI DONG BO TRUONG, THI XA HUNG YEN, MO RONG THI XA, TINH HAI HUNG, BO MAY HANH CHINH, XAY DUNG - DO THI