29/06/2010 | 3789 Lượt xem |

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 915/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG QUÀ NHÂN DỊP NGÀY THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 101 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số: 1023/TTr-TTg ngày 16 tháng 6 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng quà cho các đối tượng chính sách:

I. MỨC 400.000 ĐỒNG ĐỐI VỚI:

1. Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

2. Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng;

3. Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên (bao gồm cả những thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31 tháng 12 năm 1993) đang được hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

4. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

II. MỨC 200.000 ĐỒNG ĐỐI VỚI:

1. Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 80% trở xuống (bao gồm cả những thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31 tháng 12 năm 1993) đang được hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động;

2. Đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sĩ (bố, mẹ; vợ, chồng; con; người có công nuôi dưỡng liệt sĩ);

3. Người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan Nhà nước có liên quan và Văn phòng Chủ tịch nước thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- CTN, PCTN;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ LĐ-TB&XH;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Công an;
- CN, các PCN VPCTN;
- Lưu: Vụ TĐKT-KTXH, Vụ QT-TV, VT.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM  
Nguyễn Minh Triết

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 915/QD-CTN, QUYET DINH 915, CHU TICH NUOC, TANG QUA NGAY THUONG BINH LIET SY, VAN HOA - XA HOI