18/04/2012 | 3544 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 879/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 18 tháng 04 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TỶ LỆ ĐƯỢC ĐỂ LẠI TỪ NGUỒN THU PHÍ THẨM ĐỊNH CÁC ĐỒ ÁN QUY HOẠCH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND&UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 122/TTr-STC ngày 11/4/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt tỷ lệ trích cho việc thu phí thẩm định các đồ án quy hoạch của Sở Xây dựng, cụ thể như sau:

1. Trích 75% trên tổng số kinh phí thu được từ nguồn thu phí thẩm định các đồ án quy hoạch để lại tại đơn vị để trang trải chi phí thẩm định.

2. Số kinh phí 25% còn lại, đơn vị nộp vào ngân sách Nhà nước.

Điều 2. Giao Sở Xây dựng thực hiện việc thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định đồ án quy hoạch theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, PCT, UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN, TCTM.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hiếu

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 879/QD-UBND, QUYET DINH 879, TINH DAK LAK, TY LE DE LAI, PHI THAM DINH DO AN QUY HOACH, THUE - PHI - LE PHI