28/09/2007 | 3954 Lượt xem |

BỘ CÔNG AN
TỔNG CỤC XDLL CAND
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5687/2007/QĐ-X11(X13)

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA PHÒNG CẢNH SÁT MÔI TRƯỜNG THUỘC CÔNG AN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC XÂY DỰNG CÔNG AN NHÂN DÂN

Căn cứ quyết định số 104/2006/QĐ-BCA(X13) ngày 07/02/2006 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Căn cứ quyết định số 1081/2007/QĐ-BCA(X13) ngày 17/09/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập Phòng Cảnh sát môi trường thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ quyết định số 596/2003/QĐ-BCA(X13) ngày 29/08/2003 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc ban hành quy định phân công trách nhiệm giữa Công an các cấp về một vấn đề trong công tác tổ chức, cán bộ của lực lượng Công an nhân dân;

Xét đề nghị của đồng chí Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Vị trí và chức năng

Phòng Cảnh sát môi trường thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là công an tỉnh), có trách nhiệm giúp Giám đốc Công an tỉnh tổ chức thực hiện và chỉ đạo, chỉ huy lực lượng Cảnh sát môi trường ở địa phương tiến hành các biện pháp phòng ngừa, phát hiện đấu tranh chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác về môi trường theo quy định của pháp Luật và của Bộ trưởng.

Điều 2: Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Nắm vững tình hình vi phạm của pháp Luật về môi trường, phối hợp xây dựng các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường, nghiên cứu đề xuất chủ trương, kế hoạch, biện pháp bảo vệ và xử lý vi phạm pháp luật về môi trường, báo cáo Giám đốc Công an tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện các quyết định đó.

2. Hướng dẫn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, công dân ở địa phương theo thẩm quyền yêu cầu các cơ quan, tổ chức ... xuất trình các tài liệu, giải trình những vấn đề liên quan đến an toàn môi trường khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về môi trường hoặc được yêu cầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, công dân cung cấp thông tin, phối hợp làm rỏ các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường.

3. Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường trong sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu thăm dò khai thác tài nguyên, moi trương sinh thái khu bảo tồn thiên nhiên,khu dân cư ở địa phương.

4. Hướng dẫn chỉ đạo và thực hiện công tác tiếp nhận, xử lý và giải quyết ban đầu các vụ việc vi phạm pháp luật về môi trường do các cơ quan, tổ chức và cá nhân thông báo.

5. Trong trường hợp cần thiết để bảo vệ an toàn môi trường hoặc xét thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật về môi trường thì được quyết định đình chỉ hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định đình chỉ các hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân gây hủy hoại hoặc tổn hại về môi tường.

6. Tổ chức thực hiện một số hoạt động điều tra theo Pháp lệnh, Tổ chức điều tra hình sự và xử lý các vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

7. Tham mưu giúp Giám đốc Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng của các ngành có cơ quan tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về môi trường; trào toàn dân tham gia các hoạt động và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật bảo vệ môi trường; nghiên cứu đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường, phòng chống các vi phạm pháp luật về môi trường.

8. Thông qua công tác đấu tranh, xử lý vi phạm pháp luật môi trường, phát hiện nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, đề xuất kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quền có kế hoạch chấn chỉnh, khắc phục, phòng ngừa, xử lý có hiệu quả.

9. Sơ kết, tổng kết các chuyên đề chuyên môn nghiệp vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao, để nâng cao trình dộ chuyên môn, nghiệp vụ và hiệu quả công tác của lực lượng Cảnh sát môi trường ở địa phương.

10. Quản lý và tổ chức thực hiện công tác xây dựng lực lượng, công ác hậu cần của Phòng theo quy định.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc chức năng của Phòng do Giám đốc Công an tỉnh giao.

Điều 3. Tổ chức bộ máy

Phòng Cảnh sát môi trường do Trưởng phòng phụ trách, có 02 đến 03 Phó trưởng phòng giúp việc.

Tổ chức Phòng Cảnh sát môi trường gồm:

1.Đội tổng hợp;

2. Đội phòng ngừa, đấu tranh chống các hành vi gây ô nhiễm và làm suy thoái môi trường.

3. Đội phòng ngừa, đấu tranh chống các hành vi hủy hoại, xâm phạm tài nguyên môi trường.

Mỗi đội do Đội trưởng phụ trách và có 01 đến 02 Đội phó giúp việc.

Nhiệm vụ tổ chức của các đội do Trưởng phòng tổ chức cán bộ đề xuất, Giám đốc Công an tỉnh quyết định.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực sau 25 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Các đồng chí: Tổng cục trưởng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ trưởng, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Trưởng phòng Cảnh sát môi trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
 - Như điều 5; (Đã ký)
- Lưu X13 (P2) Thiếu tướng

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Quý Vương

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 5687/2007/QD-X11(X13), QUYET DINH 5687 2007, TONG CUC XAY DUNG CONG AN NHAN, CHUC NANG NHIEM VU QUYEN HAN, TO CHUC BO MAY, PHONG CANH SAT MOI TRUONG, BO MAY HANH CHINH