17/08/2012 | 4206 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/2012/QĐ-UBND

Long An, ngày 17 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

THỰC HIỆN MỨC PHỤ CẤP TRỰC VÀ PHỤ CẤP PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT CỦA NGÀNH Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch;

Căn cứ Nghị quyết số 56/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và mức phụ cấp trực hệ y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh Long An;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại tờ trình số 1012/SYT-KHTC ngày 13/8/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. 1. Bãi bỏ Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 21/7/2010 của UBND tỉnh về việc quy định tạm thời mức phụ cấp trực và phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật của ngành y tế trên địa bàn tỉnh Long An. Mức phụ cấp mới được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch.

2. Nhằm đảm bảo chế độ trực theo dõi, báo cáo dịch bệnh vào ngày thứ 7, chủ nhật và ngày lễ, Tết, mức phụ cấp trực được quy định như sau:

- Thứ 7, chủ nhật: 70.000 đồng/người/ngày.

- Lễ, Tết: 100.000 đồng/người/ngày.

Điều 2. Giao Sở Y tế phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính; thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục KTVBQPPL-Bộ Tư pháp;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Phòng NCVX;
- Lưu: VT, SYT, DTh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 48/2012/QD-UBND, QUYET DINH 48, TINH LONG AN, MUC PHU CAP TRUC, PHU CAP PHAU THU THUAT, NGANH Y TE, TAI CHINH NHA NUOC, THE THAO - Y TE