20/09/2012 | 6077 Lượt xem |

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 449/QĐ-HQHT

Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 09 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH NỘI QUY “PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ” CỤC HẢI QUAN HÀ TĨNH

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN HÀ TĨNH

Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001;

Căn cứ Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy; Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 11/05/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, thành phố trực thuộc Tổng cục Hải quan;

Căn cứ Quyết định số 1170/QĐ-TCHQ ngày 06/6/2010 của Tổng cục Hải quan về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các đơn vị tham mưu giúp Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố;

Căn cứ tình hình thực tế về yêu cầu phòng chống cháy nổ đảm bảo an toàn về người, tài sản, hồ sơ tài liệu của cơ quan;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Cục Hải quan Hà Tĩnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Nội quy phòng chống cháy nổ của Cục Hải quan Hà Tĩnh”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động thuộc Cục Hải quan Hà Tĩnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TCHQ (Vụ TVQT) để b/c;
- Lưu VT, VP (02b).

CỤC TRƯỞNG
Lương Trường Thọ

 

NỘI QUY

PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ CỦA CỤC HẢI QUAN HÀ TĨNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 449/QĐ-HQHT ngày 20 tháng 9 năm 2012)

Ban hành Nội Quy về phòng chống cháy nổ nhằm từng bước góp phần nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm của các đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động đối với công tác phòng chống cháy nổ của Cục Hải quan Hà Tĩnh.

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Công tác phòng chống cháy nổ; tham gia xử lý và giải quyết khi có sự cố xảy ra trong cơ quan là trách nhiệm của toàn thể cán bộ công chức, hợp đồng lao động thuộc Cục Hải quan Hà Tĩnh;

2. Cán bộ công chức phải sắp xếp nơi làm việc, phòng ở tập thể gọn gàng, ngăn nắp, bảo quản và đảm bảo an toàn về hồ sơ tài liệu, tài sản đã được cơ quan trang bị để phục vụ công tác chuyên môn.

3. Theo định kỳ, Văn phòng Cục phối kết hợp Phòng Tổ chức cán bộ và các Chi cục, Phòng, Đội mua sắm các thiết bị, tổ chức tập huấn về nghiệp vụ PCCC cho CBCC nhằm phục vụ tốt cho công tác phòng chống cháy nổ tại các đơn vị.

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ:

+ Về sử dụng điện.

1. Cấm sử dụng điện ngoài mục đích phục vụ cho các trang thiết bị liên quan đến sử dụng điện được cơ quan trang bị để đảm bảo hoạt động cho công tác chuyên môn, nghiệp vụ như: máy sưởi, bàn là, các dụng cụ cá nhân khác có liên quan đến sử dụng điện tại nơi làm việc và phòng ở tập thể.

2. Chỉ được sử dụng điện tại những nơi quy định, các thiết bị phải đảm bảo an toàn và được kiểm tra trước khi đưa vào sử dụng. Không được sử dụng điện tùy tiện hoặc tự ý sửa chữa thay thế các thiết bị về điện, để chất dễ cháy gần cầu dao, cầu chì, bảng điện và đường dây dẫn điện. Mọi nhu cầu về sử dụng, sửa chữa điện phải được lãnh đạo đơn vị đồng ý.

3. Hết giờ làm việc hoặc không làm việc tại phòng, trước khi ra khỏi phòng cần kiểm tra và thực hiện tắt tất cả các hệ thống điện trong phòng.

4. Tất cả cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan chủ động kiểm tra phát hiện kịp thời các trường hợp hở, rò điện, chập điện; các dây dẫn, ổ cắm, phích cắm điện không đảm bảo an toàn và báo cho Lãnh đạo phụ trách hoặc bộ phận, cá nhân được giao phụ trách để xử lý.

5. Cán bộ phụ trách điện, nước thuộc khối Văn phòng Cục và các đơn vị hàng ngày phải kiểm tra toàn bộ hệ thống cung cấp điện trong trụ sở làm việc, kịp thời phát hiện những hiện tượng có thể gây chập cháy do điện gây ra, đồng thời báo cáo lãnh đạo đơn vị để có biện pháp khắc phục đảm bảo an toàn.

6. Cán bộ được giao trách nhiệm quản lý kho; quản lý và sử dụng các tài sản quan trọng, có giá trị lớn như: ô tô, máy soi, cân ô tô, hệ thống máy chủ … phải thường xuyên kiểm tra toàn bộ hệ thống điện, các chất dễ gây cháy ở xung quanh; khi ra khỏi phòng hoặc không sử dụng các thiết bị máy móc phải tắt toàn bộ hệ thống điện như: ngắt cầu dao, tắt công tắc điện…

+ Phòng chống cháy, nổ:

1. Nghiêm cấm cán bộ công chức, HĐLĐ, khách đến giao dịch và làm việc mang chất gây nổ, gây cháy vào trong trụ sở làm việc.

2. Cấm đốt lửa bừa bãi, hút thuốc lá không đúng nơi quy định và các hành vi khác có nguy cơ gây ra cháy nổ trong cơ quan.

3. Các đơn vị có trách nhiệm thường xuyên lau chùi, bảo quản và kiểm tra thời hạn sử dụng, độ an toàn của các loại bình chữa cháy để bảo đảm sử dụng chữa cháy có hiệu quả. Bố trí các bình chữa cháy ở gần những nơi có thể gây ra rủi ro cháy nổ cao và để ở nơi thuận lợi khi sử dụng  (dễ thấy, dễ lấy), ngoài ra các đơn vị cần bố trí thêm các vòi nước đề phòng khi có sự cố cháy nổ xảy ra.

4. Các đơn vị xây dựng phương án phòng chống cháy nổ tại chỗ và có sự phối kết hợp với Văn phòng Cục về thực hiện công tác phòng chống cháy nổ, Đội phòng cháy, chữa cháy của các đơn vị luôn được bổ sung, kiện toàn tập huấn kịp thời để có khả năng hoàn thành nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

5. Văn phòng Cục kết hợp với các phòng chức năng liên quan phối hợp với phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PC23) Công an tỉnh tổ chức phổ biến các văn bản, tuyên truyền về những nội dung cơ bản nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và thực hành thao tác sử dụng các loại bình chữa cháy dập tắt khi có tình huống cháy nổ xảy ra cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Cục.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Lãnh đạo các đơn vị có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra việc chấp hành nội quy về công tác phòng chống cháy nổ của cán bộ, công chức và các phòng, bộ phận trong đơn vị. Nếu xảy ra cháy nổ tại đơn vị mình thì lãnh đạo đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo đạo Cục và pháp luật.

2. Tất cả cán bộ, công chức, hợp đồng lao động và khách đến liên hệ công tác có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc nội quy phòng chống cháy nổ của Cục Hải quan Hà Tĩnh ban hành.

3. Trong quá trình thực hiện nếu đơn vị, cá nhân nào vi phạm, sẽ bị xử lý kỷ luật tùy theo mức độ vi phạm.

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 449/QD-HQHT, QUYET DINH 449 2012, TINH HA TINH, PHONG CHONG CHAY NO