09/06/2009 | 1497 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 38/2009/QĐ-UBND

Biên Hòa, ngày 09 tháng 06 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY ĐỊNH MỨC THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ TẠI MỤC C2.7 CỦA BẢNG KHUNG GIÁ KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 20/2009/QĐ-UBND NGÀY 27/3/2009 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26/01/2006 của liên tịch Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bổ sung Thông tư Liên Bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 967/TTr-SYT ngày 06/5/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung quy định mức thu một phần viện phí tại mục C2.7 của Bảng khung giá kèm theo Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND ngày 27/3/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai như sau:

1. Mức thu các loại phẫu thuật, thủ thuật ngoại khoa và phẫu thuật răng hàm mặt được thực hiện theo Bảng khung giá kèm theo Quyết định này.

2. Các loại phẫu thuật, thủ thuật được liệt kê theo Bảng khung giá nêu trên được thanh toán chi phí trực tiếp về thuốc và vật tư tiêu hao trong một cas phẫu thuật (được Sở Y tế thẩm định) nhưng không vượt quá mức tối đa (phẫu thuật loại 1: 1.800.000 đồng/cas, phẫu thuật loại 2: 1.000.000 đồng/cas, phẫu thuật loại 3: 800.000 đồng/cas).

3. Phẫu thuật đóng đinh nội tủy có chốt (chưa bao gồm đinh vít) được thu theo mức tối đa của cas phẫu thuật tương tự như phẫu thuật kết hợp xương bằng nẹp vít (chưa bao gồm đinh xương, nẹp vít) là 2.500.000 đồng/cas được quy định tại Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND ngày 27/3/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra quá trình thực hiện mức giá thu tại các bệnh viện theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc các bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Thủ trưởng các đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
PHÓ CHỦ TỊCH




Trần Minh Phúc

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 38/2009/QD-UBND, QUYET DINH 38, TINH DONG NAI, THU MOT PHAN VIEN PHI, THU VIEN PHI, MUC THU VIEN PHI, BO SUNG, THE THAO - Y TE