14/09/2011 | 2432 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 32/2011/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 14 tháng 9 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VIII, kỳ họp thứ hai về việc ban hành phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 306/TTr-STC ngày 08 tháng 8 năm 2011 về việc ban hành mức thu; chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Cụ thể như sau:

1. Đối tượng thu phí:

Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đăng ký cấp quyền sử dụng đất phải nộp phí thẩm định hồ sơ đăng ký trong các trường hợp sau:

a) Đối với trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành thẩm định để giao đất, cho thuê đất và chuyển quyền sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất;

b) Đăng ký biến động về sử dụng đất theo quy định tại Điểm a, b, c, d, đ, e, g thuộc Khoản 3 của Điều 38, Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

c) Đăng ký cấp đổi, cấp lại quyền sử dụng đất do: Bị ố, nhòe, rách, hư hại hoặc mất.

2. Đối tượng không thu phí:

Không áp dụng thu phí trong trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với người đang sử dụng đất ổn định.

3. Các trường hợp nộp phí và mức thu phí:

- Thẩm định hồ sơ cấp quyền sử dụng đất đô thị (phường, thị trấn): Mức thu là 70.000 đồng/hồ sơ.

- Thẩm định hồ sơ cấp quyền sử dụng đất tại nông thôn (xã): Mức thu là 50.000 đồng/hồ sơ.

- Thẩm định hồ sơ cấp quyền sử dung đất, giao đất, cho thuê đất, đất sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, đất trang trại của tổ chức, hộ gia đình và cá nhân.

+ Diện tích dưới 5.000m2: Mức thu là 2.000.000 đồng/hồ sơ.

+ Diện tích từ 5.000m2 đến dưới 10.000m2: Mức thu là 3.000.000 đồng/hồ sơ.

+ Diện tích từ 10.000m2 đến dưới 50.000m2: Mức thu là 4.000.000 đồng/hồ sơ.

+ Diện tích từ 50.000m2 trở lên: Mức thu là 4.500.000 đồng/hồ sơ.

+ Thẩm định hồ sơ cấp đổi, cấp lại: mức thu là 50% trên mức thu phí được quy định tại Khoản này.

4. Về trích tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho cơ quan, đơn vị thu:

a) Đối với đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ:

Số phí thu được, được để lại 90% trên số tiền thu phí để trang trải chi phí hoạt động và thu phí; phần còn lại 10% nộp vào ngân sách nhà nước theo quyết định về phân cấp nguồn thu ngân sách nhà nước;

b) Đối với cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ: Số phí thu được, được để lại 50% trên số tiền thu phí để trang trải chi phí hoạt động và thu phí; phần còn lại 50% nộp vào ngân sách nhà nước theo quyết định về phân cấp nguồn thu ngân sách nhà nước.

5. Cơ quan, đơn vị, tổ chức thu:

- Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố.

- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện.

6. Chứng từ thu phí do cơ quan thuế phát hành, quản lý.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh kiểm tra tình hình thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất theo đúng quy định.

Giao cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc thực hiện Quyết định này đối với các đơn vị thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành:

Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn cùng các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp phí; cá nhân, cơ quan thu phí và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí không đề cập tại Quyết định này được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật về phí, lệ phí và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và bãi bỏ nội dung “Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất” quy định tại Điều 1 và Mục 6 của Biểu mức thu các khoản phí ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành quy định mức thu; chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí trên địa bàn tỉnh Kiên Giang./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Văn Thi

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 32/2011/QD-UBND, QUYET DINH 32 2011, TINH KIEN GIANG, PHI THAM DINH, CAP QUYEN SU DUNG DAT, THUE - PHI - LE PHI, BAT DONG SAN