09/10/2008 | 1979 Lượt xem |

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 3058/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG BỔ SUNG BÙ GIÁ NHỰA ĐƯỜNG GÓI THẦU SỐ 15 LỚP MẶT LÁNG NHỰA ĐOẠN KM92+125-KM119+640 DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP, MỞ RỘNG QL30 KÉO DÀI ĐOẠN HỒNG NGỰ - DINH BÀ (KM92+00-KM119+640) TỈNH ĐỒNG THÁP.

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT;
Căn cứ Quyết đinh số 675/KHĐT ngày 04/4/1998 và số 2675/QĐ/BGTVT ngày 15/9/2003 của Bộ GTVT phê duyệt BCNCKT và bổ sung điều chỉnh một số hạng mục thuộc dự án cải tạo, nâng cấp QL30 kéo dài đoạn Hồng Ngự- Dinh Bà km92+000-Km119+640 tỉnh Đồng tháp;
Căn cứ Quyết đinh số 3132/QĐ-BGTVT ngày 24/10/2003 của Bộ GTVT phê duyệt TKKT Lớp mặt đường láng nhựa đoạn Km92+125-Km107+973 và Km110+000-Km119+640 thuộc dự án cải tạo, nâng cấp QL30 kéo dài đoạn Hồng Ngự- Dinh Bà Km92+000-Km119+640 tỉnh Đồng tháp;
Căn cứ Quyết đinh số 63/QĐ-BGTVT –CGĐ ngày 07/01/2004 của Bộ GTVT phê duyệt tổng dự toán dự án cải tạo, nâng cấp QL30 kéo dài đoạn Hồng Ngự- Dinh Bà Km92+000-Km119+640 tỉnh Đồng tháp;
Căn cứ Quyết đinh số 3665/QĐ-BGTVT ngày 30/10/2005 của Bộ GTVT phê duyệt kết quả đấu thầu xây lắp gói thầu số 15 đoạn Km92+125-Km107+973 và Km110+000-Km119+640 thuộc dự án cải tạo, nâng cấp QL30 kéo dài đoạn Hồng Ngự- Dinh Bà Km92+000-Km119+640 tỉnh Đồng tháp;
Căn cứ Quyết đinh số 873/QĐ-BGTVT ngày 13/4/2007 của Bộ GTVT về việc chấp thuận điều chỉnh khối lượng bước BVTC và phê duyệt dự toán điều chỉnh gói thầu số 15 Lớp mặt đường láng nhựa đoạn Km92+125-Km107+973 và Km110+000-Km119+640 thuộc dự án cải tạo, nâng cấp QL30 kéo dài đoạn Hồng Ngự- Dinh Bà Km92+000-Km119+640 tỉnh Đồng tháp;
Căn cứ văn bản số 6412/BGTVT - CGĐ ngày 19/10/2006 của Bộ GTVT về việc kiểm soát giá nhựa đường và thực hiện bù giá nhựa đường các dự án XDCTGT;
Xét tờ trình số 294/KTKH ngày 10/9/2008 của Ban QLDA7 trình phê duyệt điều chỉnh giá nhựa đường, thép gói thầu số 15 Lớp mặt đường láng nhựa đoạn Km92+125-Km107+973 và Km110+000-Km119+640 thuộc dự án cải tạo, nâng cấp QL30 kéo dài đoạn Hồng Ngự- Dinh Bà Km92+000-Km119+640 tỉnh Đồng tháp;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục QLXD và CL CTGT tại báo cáo thẩm định số 1303/QLXD-TĐ1 ngày 06 tháng 10 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1.1. Duyệt dự toán chi phí xây dựng bổ sung bù giá nhựa đường gói thầu số 15 Lớp mặt đường láng nhựa đoạn Km92+125-Km107+973 và Km110+000-Km119+640 thuộc dự án cải tạo, nâng cấp QL30 kéo dài đoạn Hồng Ngự- Dinh Bà Km92+000-Km119+640 tỉnh Đồng tháp với giá trị là: 881.878.314 đ (Tám trăm tám mươi mốt triệu, tám trăm bảy tám nghìn, ba trăm mười bốn đồng)

1.2 Giá trị dự toán bổ sung trên chưa xét đến tỷ lệ giảm giá giữa giá trúng thầu với giá dự toán gói thầu được duyệt theo Mục1 Khoản 2.1 của văn bản số 6412/BGTVT-CGĐ ngày 19/10/2006. Khi thanh toán Ban QLDA7 cần tính toán tỷ lệ giảm giá để thanh toán cho Nhà thầu.

1.3. Trên cơ sở dự toán được duyệt, căn cứ khối lượng thực tế thi công Ban QLCDAGT9 nghiệm thu, thanh toán theo đúng qui định hiện hành.

Điều 2. Cục QLXD và CL CTGT; Vụ KHĐT, Vụ Tài chính; Tổng Giám đốc Ban quản lý dự án7 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
 - Như điều 2;
 - Bộ trưởng (để b/c);
 - Kho bạc NN TƯ;
 - Kho bạc NN ĐP;
 - Lưu VT- QLXD.(4 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 3058/QD-BGTVT, QUYET DINH 3058 2008, BO GIAO THONG VAN TAI, DU TOAN CHI PHI, CAI TAO NANG CAP MO RONG QL30, DOAN HONG NGU DINH BA, XAY DUNG - DO THI, GIAO THONG - VAN TAI