21/09/2007 | 9611 Lượt xem |

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 26/2007/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 01/1997/QHIX ngày 1/1/1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 02/2002/QH11 ngày 27/12/2002; 
Căn cứ Nghị định số 161/2005/ NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế Tài chính, Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Xây dựng ban hành trong danh mục kèm theo Quyết định này để thực hiện theo Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ "về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình" và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Quân

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỊ BÃI BỎ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 26/2007/QĐ-BXD ngày 21/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

STT

Số, ký hiệu văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

1

Quyết định số 29/2000/QĐ-BXD ngày 25/12/2000 

Về việc ban hành "Định mức dự toán công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản"

 

2

Quyết định số 22/2001/QĐ-BXD ngày 24/8/2001

Về việc ban hành tập "Định mức vật tư xây dựng cơ bản"

 

3

Quyết định số 15/2002/QĐ-BXD ngày 10/6/2002 

Về việc ban hành tập "Định mức dự toán lắp đặt truyền dẫn phát sóng truyền hình trong xây dựng"

4

Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005

Về việc ban hành Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 

 

5

Quyết định số 11/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005

Về việc ban hành Định mức chi phí lập dự án và thiết kế xây dựng công trình 

 

6

Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/7/2005 

Về việc ban hành "Định mức dự toán xây dựng công trình- Phần xây dựng"

 

7

Quyết định số 28/2005/QĐ-BXD ngày 10/8/2005 

Về việc ban hành Định mức dự toán khảo sát xây dựng

 

8

Quyết định số 33/2005/QĐ-BXD ngày 04/10/2005

Về việc ban hành "Định mức dự toán xây dựng công trình- Phần lắp đặt"

 

9

Quyết định số 39/2005/QĐ-BXD ngày 11/11/2005

Về việc ban hành "Định mức dự toán xây dựng công trình- Phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp"

10

Quyết định số 25/2006/QĐ-BXD ngày 05/9/2006

Về việc ban hành Định mức dự toán xây dựng công trình Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 26/2007/QD-BXD, QUYET DINH 26 2007, BO XAY DUNG, VAN BAN QUY PHAM PHAP LUAT, BAI BO CAC VAN BAN QUY PHAM PHAP LUAT, BAI BO VAN BAN QUY PHAM PHAP LUAT, BO MAY HANH CHINH, XAY DUNG - DO THI